Hammadde Vakum ve Oktabin Dolum Sistemi

Videoda görüldüğü gibi emiş hortumu ile vakumlanan tahıllar vakum blower yardımı ile sistemin vakum alıcısı yani siklona iletilirler. Siklonun içerisine ulaşan malzeme daha sonra hava kilidinin içinden geçerek oktabinlere boşaltılır. Uygulama esnasında oluşan toz, sisteme bağlı toz toplayıcı haznesinde filtrelenerek; havadan ayrılan toz partiküllerinin sistemden dışarıya atılması ve toplanan toz parçacıklarının tekrar siklona boşaltılması sağlanır.

Uygulamanız daha hızlı veya daha yüksek kapasiteli bir sistem gerektiriyor olabilir. Polimak, standart ürünlerin yanında zor koşullar ve özel ihtiyaçlar için mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik Taşıma Blower ve Hava Kilidi  

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemeler için pnömatik taşıma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kurulumu büyük bir birikim ve uzun yılların deneyimini gerektirmektedir. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, uzun yıllar dayanıklılık ve sorunsuz çalışma, sert koşullara dayanıklılık, bu sistemlerin anahtar niteliklerindendir. Polimak, pnömatik taşıma sistemlerine dönük çözümler getirmekte ve çelik, kimya, gıda, plastik ve çimento gibi çeşitli endüstrilere dönük uzmanlığını göstermektedir. Proses koşullarına ve tesis şartlarına uygun olabilecek geniş bir sistem ve ekipman desteğine sahiptir.

 

Pnömatik Taşıma Sistemi Nedir?

Bir pnömatik taşıma sistemi, taşımaya yardımcı materyal olarak gaz akışı kullanılarak hemen hemen tüm tiplerdeki dökme malzemelerin bir veya birden çok kaynaktan, bir veya birden çok hedefe (silo, bunker, zemin, kamyon, bag, bigbag vb.) transfer edilmesi sürecidir.

İyi tasarlanmış bir pnömatik taşıma sistemi, malzemelerin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması için pratik ve maliyet açısından avantajlı bir sistem olmaktadır. Bu tip sistemlerde, diğer bazı mekanik sistemlerin (belt konveyörler, vidalı konveyörler, titreşim konveyörleri, zincirli konveyör ve kovalı elevatör gibi) aksine, taşınan malzeme hareketli parçalarla temas etmez. Bu sayede taşınan malzemelerdeki olası hasarlar önlenmiş olur. Bir çok sanayi dalında kaynak ve ürünlerin güvenli olarak taşınmasına imkan vermesi, bu sistemlerin tercih edilmesinin nedenidir.

Pnömatik taşıma sistemi nasıl çalışmaktadır?

Seyrek Faz Pnömatik Taşıma

Seyrek faz pnömatik taşıma sistemleri, partiküllerin bir yerden başka yere hava ile itilmesi (basınç) veya çekilmesi (vakum) prosesi olarak tanımlanmaktadır. Partiküller düşük basınç ve yüksek hızda transfer edilmektedir. Seyrek faz pnömatik taşıma sistemlerinde en çok transfer edilen ürünler un, reçine ve kimyasal bileşikler, özel bazı kimyasallar, yem, granüler ve pelet halinde ürünlerdir.

Seyrek Faz Pnömatik Taşıma Sistemi

Seyrek Faz Basınçlı Taşıma

Basınçlı taşıma sistemlerinde, pozitif yer değiştirmeli hava pompaları olan blowerlar, dökme malzemelerin aktarımı için gerekli basınçlı hava ihtiyacını 1 bara kadar karşılayabilirler. Hava kilitleri, venturiler ve benzer ekipmanlar boru hattına malzeme beslemekte kullanılırlar. Granül ve toz malzemeler, sürekli olarak düşük basınçta ve yüksek hızda transfer edilirler. Seyrek faz basınçlı taşıma sistemi pnömatik taşıma sistemleri içerisinde en çok kullanılan sistemlerden birisidir.

Kül çimento dökme malzeme pnömatik taşıma sistemi

Seyrek Faz Vakumlu Taşıma Sistemi

Bu yöntem, genellikle basınç altında sıkıştırılmaya veya preslenmeye uygun materyallerin taşınması için kullanılmaktadır. Vakum pompası (Blower) emme işlemini gerçekleştirmek için boru hattının sonuna monte edilir. Ek olarak, transfer edilecek malzemeler bu yöntemle zeminden, stok sahasından ve kamyonlardan vakumlanabilmektedir.

Siklon Vakumlu Taşıma Sistemi  

Yoğun Faz Taşıma Sistemi

Yoğun faz pnömatik taşıma sistemi, aşındırıcı veya kırılgan malzemeleri düşük hızda taşımak için kullanılan bir yöntemdir. Az miktarda hava ile, düşük hız ve yüksek basınçta malzeme boru hattı boyunca taşınmaktadır. Yoğun faz taşımadaki düşük hız, sistemde taşınan malzemede ve sistemin kendisinde minimum aşınma sağlar. Gazın az miktarda ve verimli kullanımı düşük güç tüketimi sağlar ve operasyonel masrafları azaltır. Yoğun faz sisteminde en çok transfer edilenler çimento, kimyasallar, kömür, gıda, zirai ürünler, kireç ve kireç taşı, mineraller, hayvan yemi, metallar ve buna benzer malzemelerdir.

Yoğun fazlı pnömatik taşıma boru hattı

Yoğun Faz Basınçlı Taşıma

Bu yöntem sıklıkla aşındırıcı ve kırılgan malzemeleri taşımak için kullanılmaktadır. Bu yöntemle taşınan malzeme, önce basınçlı tanka doldurulur. Dens konveyör veya pnömatik gönderici adı da verilen tank içindeki sıkıştırılmış hava malzemeyi, boru hattı ile hedefe doğru transfer eder. Malzemenin tümünün tanktan taşınmasından sonra taşıma işlemi tankın doldurulmasıyla en  tekrar başlar. Dens konveyör sistemleri tek noktadan tek siloya pnömatik taşıma yapabildiği gibi, birden fazla siloya da hammadde gönderimini sağlamaktadır.

Toz halde dökme malzemelerin taşınması için yoğun faz pnömatik taşıma sistemi

Yoğun Faz Vakumlu Taşıma

Bu sistemler aşındırıcı ve kırılabilir malzemeleri yavaş bir şekilde kısa mesafeler üzerinde taşımak için kullanılmaktadır. Bu sistem düşük hava akımından ve yüksek vakum basıncından yararlanır. Bu sistem daha çok kırılgan malzemelerin kırılmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Pnömatik Taşıma Sisteminin Avantajları

 • Bu sistemlerin amacı materyalleri daha az hasar görecek biçimde taşınmasını kolaylaştırmaktır.
 • Malzemeler kapalı bir boru içinde taşınırlar. Bu yolla taşınan malzemeler temiz kalmakta ve atmosfere toz yayılımı önlenmektedir.
 • Pnömatik transfer sistemi boru hattının geçebildiği her yerden ürünün taşınmasını sağlayabilir.
 • Bu sistemler tesis içerisinde fazla yer kaplamazlar.
 • Pnömatik gönderici sistemleri bir kaç ana parçaya (pompa, besleme mekanizması, borular vs.) sahiptir.
  Pnömatik taşıma sistemleri pnömatik transport götürücü

Ekmek Fırını Üretim Takip Sistemi

Ekmek fırınlarında üretim hattının sensörler ile izlenmesi, süreç optimizasyonu ve arıza tespitlerinin yapılması sağlanmaktadır.
Ekmek Fırını, Ekmek Üretim Prosesi
     
Un tedariği, silobas ve çuval ile un girişi, un depolama siloları, seviye bem ve sıcaklık takibi
     
Ekmek pişirme hattı , fırın, soğutma ve sevkiyat

Endüstriyel IOT Sistemleri Endüstri 4.0 Çözümleri

IoT, Nesnelerin İnterneti Nedir?

İngilizce adıyla IoT (internet of things) yani nesnelerin interneti kavramı, elektronik cihazlar, mekanik sistemler, üretim hatları, ev aletleri, taşıt araçları vb sistemlerin bir ağ üzerinden veri aktarımı yeteneğini kazanması, bu verilerden anlam çıkartılarak doğru kararların alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan yapıyı tanımlamaktadır. Endüstri, lojistik, enerji sistemleri, lojistik, sağlık, tarım, ev ve bina otomasyonu, ulaşım gibi alanlarda sensör sistemleri ile uzaktan algılama, performans izleme, arıza tahminleri yapılabilmekte; ilgili cihazların elde edilen verilere uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır. Internet altyapısının, bulut depolama, büyük veri (big data) ve yapay zeka (artificial intelligence) teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte çok sayıda akıllı cihaz ve sensörün verileri toplanabilmekte ve analiz edilebilmektedir.    
Fabrika Proses Üretim Hattı IOT bulut sensör Bulut IIOT Nesnelerin interneti Endüstri 4.0 proses edge sensör IOT Dashboard endüstri 4.0 sensör
 Üretim proseslerinin sensörler ile izlenmesi  Sensör verilerinin veri tabanlarına aktarılması  Proses verilerinin izlenmesi, analitiği ve anlamlandırılması

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte değerlendirilen IIoT’nin endüstriyel proseslerde kullanılması kurumlara birçok fayda sağlamaktadır. Sensörler ile donatılmış makineler proses verilerini network altyapısı ile local veya cloud sunuculara gönderebilmektedir. Buradan makine üreticilerine veya tesis yetkililerine analizleri ile birlikte nitelikli veriler iletilebilmektedir. Böylece farklı birimlerin uzaktan izlenmesi, yönetimi, arızaların önceden tahmini (predictive maintenance) , OEE analizleri ve süreç optimizasyonu sağlanmaktadır. Tesiste kullanılan makinaların IIoT uyumlu sistemler ile donatılması beklenmedik durumlarda müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. Bu cihazlarda öngörülen proses parametrelerin dışına çıkıldığında sensörler anında bildirim göndermekte, sorumlu personel bilgilendirilmektedir. Bunlara ek olarak makinalar planlı, plansız duruşlar raporlanmakta, sistemler optimum çalışma parametrelerinde kullanılmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta, maliyetleri ve operasyonel verimlilik arttırılmaktadır. Üretim hatlarında çalışan personel de bu teknolojinin yardımıyla daha yakından izlenmektedir. Üretim personelinin çalışma performansının yanısıra sağlık ve iş güvenliği hususlarında riskler azaltılmaktadır. Polimak tarafından geliştirilen sensör, gateway teknolojileri ve bulut tabanlı endüstriyel internet platformu olan Politrace ile birçok endüstriyel uygulamada izlenebilirlik ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Polimak’ın mekanik sistemler, makinalar ve üretim hatlarında üretici olarak sahip olduğu uzun yıllara dayanan tecrübesi IIOT platformunun hedeflenen faydalara ulaşması için kilit öneme sahiptir. Platform üzerinde bulunan bütün uygulamalar bugüne kadar üretimi yapılmış sistemlerden elde edilen bilgilere dayanarak geliştirilmiştir.
   
   

Politrace IIOT Çözüm Paketleri

 • Endüstriyel üretim hatları performans ve arıza takip sistemi
 • Elektrik motoru performans ve arıza takip sistemi
 • CNC makine üretim takip sistemi
 • Toz toplama üniteleri performans ve arıza takip sistemi
 • Kompresör performans ve arıza takip sistemi
 • Hammadde depolama siloları performans ve güvenlik sistemi
 • Mikser hattı üretim takip sistemi
 • Ekmek fırını üretim takip sistemi
 • Plastik enjeksiyon üretim takip sistemi
 • Un fabrikası üretim takip sistemi
 • İş makinaları performans ve arıza takip sistemi
 

Seyyar Big Bag Boşaltma ve Silobas Dolum Sistemi

Seyyar Big Bag Boşaltma ve Silobas Dolum Sistemi

Big Bag boşaltma ve silobas yükleme, genel olarak problemli süreçlerdir. Bu zorluklardan birisi de big bag boşaltma ve silobas dolumu esnasında tozun dış ortama yayılmasıdır. Big bag’lerin tavan vinçleri veya forkliftler tarafından silobasların üzerine doğru kaldırılması ve insan gücü kullanılarak boşaltılmaya çalışılması ciddi güvenlik rislerini beraberinde getirmektedir. Bu tip düşük verimli yöntemler zaman sarfiyatına yol açmakta, iş gücü ve enerji maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır.

 
Sabitlenmiş bir big bag boşaltma ve silobas yükleme mekanizması birlikte var olabilir; ancak big bag’lerin depolandıkları lokasyon ile silobas yükleme istasyonları birbirlerine yakın konumda olmayabilir. Bu nedenle bir çok big bag taşıma işleminin yapılması gerekmektedir. Böyle bir yatırımın maliyeti size elverişli bir çözüm sunmamaktadır. Çok büyük silobasların big bag boşaltma istasyonuna yanaşmaları mümkün olmamaktadır veya bir tesis içerisinde kolayca hareket sağlayamazlar. Böylece, bu kamyonlar/silobaslar ve forkliftler, sıkışık bir araç trafiğine yol açarlar. Bu da süreçte oluşan problemlerin, büyük zaman ve enerji kayıplarının ve iş güvenliği risklerinin artması anlamına gelmektedir.
Polimak mobil big bag boşaltma ve silobas dolum sistemi, big bag’lerin hızlı ve verimli bir şekilde boşaltılmasını, tozuma oluşmadan silobasa aktarılmasını sağlamaktadır. Sistem tekerlekli bir şaseye, big bag boşaltma bunkerine, helezona, silobas yükleme körüğüne ve toz toplama sistemine sahiptir. Sistemin tamamı, çeki demiri sayesinde istenilen yere çekilebilebilmektedir. Yatay ve dikey pozisyonlara hareket edebilen helezon, hızlı ve güvenli malzeme taşıması sağlamaktadır. Yükleme körüğü, kablosuz kumanda ile yukarı ve aşağı yönde hareket ederek farklı silobas modellerinin yüksekliklerine uyum sağlamaktadır. Körük, silobas dolum ağzını tamamen tıkayarak toz kaçağını önlemektedir. Toz toplama sistemi, big bag boşaltma bunkerinde ve yükleme körüğünde oluşan tozu toplamaktadır. Filtreden geçirilen tozlu hava filtre geçirilip temizlendikten sonra temiz hava atmosfere salınmakta ve toplanan toz ise tekrar bunkere aktarılarak malzeme kaybı önlenmektedir.

Seyyar big bag boşaltma ve helezonlu dolum sisteminin avantajları:

 • • Tüm sistem tekerlekli bir şaseye bağlıdır ve çeki demiri sayesinde istenilen yere kolayca taşınabilir.
 • • Sistem başka bir lokasyona taşınacağı zaman, helezon yatay konuma getirilir ve kolay taşıma sağlanır. Sistem bu kompakt formu sayesinde kamyona yüklenebilir ve uzun mesafelerde taşınabilir.
 • • Sistem big bag’lerin etkili ve hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlarken, aynı anda malzemenin silobasa doldurulmasını sağlar. Bir big bag içerisindeki hammaddeyi 1,5 – 2 dakika gibi kısa bir süre içinde boşaltıp kamyona transfer edebilir.
 • • Bir operatör aynı anda big bag boşaltma ve silobas yükleme operasyonlarını yönetebilir. Big bag kesme bıçakları sayesinde forklift operatörünün araçtan inmesine gerek kalmaz. Sistem uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
 • • Yoğun ve ağır çalışma şartlarına dayanıklıdır. Bakım gerektirmeden uzun süre kullanılabilir.
 • • Düzgün olmayan zeminlere uygundur. Şasede bulunan krikolar sayesinde istenilen yere sabitlenebilir.
 • • Yükleme körüğünün yukarı aşağı hareketi sayesinde farklı silobas tiplerinin yüksekliklerine göre ayarlanabilir.
 • • Dolum körüğünün modeli değiştirilebilmektedir. Açık kamyonlara dolum yapılabilmektedir.
 • • Sistem çevre dostudur. Ürün üzerinde toz toplama sistemi mevcuttur. Bu sayede, dolum işlemi sırasında oluşan tozlar yakalanarak atmosfere salınmaz, taşıma sistemine tekrar verilerek malzeme kaybı önlenmiş olur.
 

Seyyar Big Bag Boşaltma ve Silobas Dolum Sistemi

Big Bag Çuvallardan Silobaslara ve Kamyonlara ile Aktarılabilen Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Silo Ekipmanları

Siloların görevlerini sorunsuzca görmeleri için çeşitli ekipmanlar kullanılmaktadır. Silo içerisindeki hammaddenin seviyesi, sıcaklığı sensörler yardımıyla ölçülür. Silo dolumu sırasında jet filtre ile pnömatik havasının tozu toplanır. Silo içerisindeki hammadde klepe ve helezon gibi boşaltma ekipmanları yardımıyla tahliye edilir. Malzeme akışını kolaylaştırmak için havalandırma sistemi kullanılır. Siloların güvenliği için sisteme kontrol cihazları ve alarm takılabilmektedir.

Silo ekipmanları jet filtre seviye sensörü helezon konveyör klepe

Jet Filtre

Çimento silosu filtresi

Silo Seviye Şalteri

Silo seviye göstergesi veya silo seviye sensörü olarak ta adlandırılır. Silo içerisindeki hammaddenin dolum seviyesini kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Seviye şalteri üzerinde bulunan palet sürekli dönmektedir. Malzeme bulunmadığında rahatlıkla dönen palet, malzemeye temas ettiğinde dönememekte ve durmaktadır. Şalterdeki bu dönme hareketinin takibi ile silonun doluluğu ölçülmektedir. Seviye şalteri genellikle silonun alt ve üst seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Silo seviye şalteri silo seviye göstergesi Silo seviye göstergesi, seviye şalteri

Silo Emniyet Valfi

Silo emniyet valfi, silo içerisinde oluşabilecek aşırı basınçlı havanın tahliye edilmesinde amacıyla kullanılmaktadır. Silobas veya pnömatik taşıma sistemleri ile doldurulan silolarda oluşabilecek aşırı basıncı engellemekte, silo ve diğer ekipmanlarda hasar oluşmasını önlemektedir.
Silo basınç emniyet valfi

Basınç Sensörü

Silo içerisindeki basıncın ölçümünü yapmak amacıyla kullanılır. Siloya pnömatik olarak malzeme yüklenmesi sırasında içerideki basıncın takip edilmesini, aşırı basınçlarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Silo basınç sensörü, sayısal bir gösterge cihazına bağlanabileceği gibi analog sinyal çıkışı ile otomasyona bağlanabilmektedir.
Silo basınçsensörü

Silo Havalandırma Sistemi

Silo içerisindeki hammaddenin akışını kolaylaştırmak için silonun alt konik kısmına hava jetleri yardımı ile basınçlı hava verilmektedir. Air pad adı da verilen akışkanlaştırıcı jetler basınçlı havanın yüksek hızla silo içerisine girmesini sağlamakta, malzemenin akışını kolaylaştırmaktadır.
Silo Akışkanlaştırıcı Jet Silo Akışkanlaştırıcı Jet

Silo Altı Kelebek Klepe

Silonun altına yerleştirilen kelebek klepe malzemenin akışını kontrol etmektedir.
Silo kelebek klepe

Silo Boşaltma Helezonu

Silo helezonuu, siloda bulunan malzemenin istenilen yere aktarılmasını sağlamaktadır.

Hava Kilidi

Hava kilitleri silo içerisindeki toz hammaddenin kontrollü olarak boşaltılmasını sağlamaktadır.
Silo Boşaltma Sistemleri

Titreşim Koniği

Titreşim koniği, vibrasyon koniği, rotoflow veya bin activator (bin aktivatör) olarak ta adlandırılır. Titreşim yoluyla malzemenin silodan akıtılmasını sağlamaktadır. Özellikle akışkanlığı zor olan ince toz veya granül halindeki malzemelerin silodan boşaltılmasını kolaylaştırmaktadır.
Vibrasyon Koniği Rotoflow Titreşimli silo boşaltıcı Vibrasyon Koniği Rotoflow Titreşimli silo boşaltıcı

Silo Kontrol Sistemi

Silo kontrol sistemi, özellikle silobas ile dolum yapılan çimento silolarında kullanılmaktadır. Silonun dolum işlemini kontrol eder. Silo doldurulurken otomatik olarak gerekli güvenlik önlemlerini alır gerektiğinde kullanıcıyı uyarır. Silo filtresi, seviye sensörleri, basınç sensörleri, silobasın elektrik prizleri, alarm, pinch valf bu sisteme bağlıdır.
Silobas ile çimento silosu dolumu

Pinch Valf

Elastik vana, pinç valf veya pinch valve adı da verilen ekipman, silonun silobas dolum borusu üzerine takılmaktadır. Silobas ile silo dolumu sırasında kullanılmaktadır. Silo dolum borusunu açıp kapatmak amacıyla kullanılmaktadır. Silo dolduğu zaman veya silo içerisinde aşırı basınç oluştuğu zaman silo dolum borusunu kapatarak silonun daha fazla malzeme ve basınçlı hava ile dolmasını engellemekte, işletmenin güvenliğini sağlamaktadır.

Silobas dolum pinnç valf

Hammadde Dolum, Boşaltma, Taşıma ve Depolama Sistemleri

Kalsit taşıma yoğun faz transport dense phase densporter   Çimento, plastik, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi tanecikli dökme malzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması için hammadde taşıma sistemlerinden yararlanılır. Hammadde taşıma uygulamalarında hava ile taşıma sistemleri (pnömatik transport), helezon konveyörler, zincirli konveyör, elevatör sistemleri gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Uygulamaya göre bu yöntemlerden bir tanesi veya birkaç tanesi bir arada çalıştırılmaktadır. Hammadde iletim sistemlerinde farklı uygulamalar için farklı sistemler kullanılmaktadır. Dökme hammadde üretim hattı, zemin, silo, kamyon, çuval, bigbag gibi farklı noktalardan alınır yine üretim hattı, zemin, silo, kamyon, çuval, mikser, big bag gibi noktalara iletilebilir. Bu işlem sırasında ürünün ölçümü, tartımı veya karışım hazırlanması mümkündür.

Hammadde Dolum ve Yükleme Sistemleri

Silo dolum sistemleri Mikser yükleme sistemleri Tank dolum sistemleri Big bag dolum sistemleri Oktabin dolum sistemleri Ambalaj dolum sistemleri Çuval dolum sistemleri Kamyon yükleme sistemleri Silobas dolum sistemleri Depo, bunker dolum sistemleri
Pnömatik taşıma havalı transfer hava kilidi ile bunker boşaltma ve silo dolum sistemi
 
Pnömatik Silo dolum sistemi

Silo Dolum

Pnömatik taşıma mikser dolum sistemi

Mikser Dolum

Kamyon Dolum

Kamyon Dolum

Big Bag Dolum

Bigbag Dolum

 

Hammadde Boşaltma Sistemleri

Silo boşaltma sistemleri Mikser boşaltma sistemleri Tank boşaltma sistemleri Big bag boşaltma sistemleri Oktabin boşaltma sistemleri Ambalaj boşaltma sistemleri Çuval boşaltma sistemleri Kamyon boşaltma sistemleri Konteyner boşaltma sistemleri Liner bag boşaltma sistemleri Depo tahliye sistemleri
Pnömatik transfer çuval torba boşaltma gıda hammadde yükleme boşaltma sistemleri
 

Silo Boşaltma

Bigbag Boşaltma

Çuval, Torba Boşaltma

Kamyon Boşaltma

 

Hammadde Taşıma, Nakil Sistemleri

Kamyondan depodan siloya malzeme taşıma sistemleri Çuval ve big bag ile gelen hammaddelerin silolara aktarılması Silolardan üretim hattına hammadde nakil sistemleri Big bag boşaltma sisteminden üretim tesisine malzeme taşınması Üretimden çıkan ürünlerin silolara aktarma uygulamaları Silodan kamyon ve silobasa malzeme aktarım sistemi Silo çıkışından big bag dolum makinasına malzeme aktarımı Üretim hattından çıkan tozların filtrelere aktarımı, toz toplama sistemleri Toz toplama jet filtre sisteminden stok silosuna toz nakil sistemi
Çimento Big Bag boşaltma Silo Dolum Pnömatik taşıma havalı transfer sistemi liman
 
Toz Toplama Sisteminden Siloya Transfer
Big Bag ve Çuvallardan Siloya Transfer
Üretim hattı besleme silodan transfer tartım dozaj dolum
Silolardan Üretim Hattına Malzeme Transferi
 

Anahtar Teslim Hammadde Otomasyon Sistemleri

Üretim tesisine hammadde temininden bitmiş ürün çıkışına kadar; hammadde taşıma, yükleme, boşaltma, dozajlama, depolama ile ilgili ekipmanların bir arada çalıştığı anahtar teslim çözümler. Farklı sektörlerin hammadde otomasyonu ihtiyaçları için proje, tasarım, üretim, montaj ve devreye alma hizmetleri verilmektedir.

  Endüstriyel otomasyon hammadde transfer gıda işleme tesisi blower hava kilidi eklüs vana  
   

Hammadde Depolama Uygulamaları

Toz ve tanecikli yapıdaki malzemelerin güvenli stoklanması için silo, depo, bunker, tank uygulamaları.
 
Hammadde taşıma pnömatik transfer dozajlama mikser besleme karışım hava kilidi rotary vakum yükleyici
   

Hammadde Taşıma ve Dozajlama

Toz ve tanecikli yapıdaki farklı malzemelerin , katkı maddelerinin hacimsel ve ağırlık ile dozajlanması, mikserlere ve üretim hatlarına pnömatik taşıma sistemleri beslenmesi.
 

Hizmet Verilen Sektörler ve Taşınan Ürünler

 

Endüstriyel Tesisler

Çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, tıbbi malzemeler, hap, kapsül, parfümeri kimyasalları, kömür, kül, kömür, kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, granül, ağaç talaşı, aktif karbon, karbon siyahı ve seramik tozu gibi çok farklı alanlarda kullanılan malzemeler pnömatik iletim ve taşıma için uygundur.
Toz silosu boşaltma pnömatik transfer sistemi hammadde aktarım
Üretim hattı besleme makina yükleme toz dolum sistemi
 

Kalsit

Kalsit, karbonatlı kayaçları oluşturan endüstriyel bir mineraldir.Kimyasal formülü CaCO3 olan ve kalsiyum karbonat olarak ta anılan kalsit, özellikleri bakımından geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle kalsit bir çok endüstriyel alanda kullanılan bir hammaddedir. Kalsitin bazı kullanım alanları; boya ve yüzey kaplama, plastik sektörü, kağıt sektörü, cam sektörü, kablo sektörü, inşaat sektörü, kimya sektörü, gıda sektörü ve seramik sektörüdür. Kalsit taşıma sistemeri yardımıyla bu sektörlerde kalsitin istenilen yerlere aktarılması, dozajlanması ve depolanması sağlanmaktadır. Endüstriyel toz hammadde işleme tesisi stok siloları Jet Filtre Pnömatik transfer  

Plastik Sektörü

Plastik sektöründe PVC, kalsit, polipropilen, polietilen, Abs gibi hammaddelerin fabrikaya girişinden, son ürün çıkışına kadar bir çok noktada taşıma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hammadde harmanlama, masterbatch hazırlama, mikserden silolara transfer, merkezi enjeksiyon besleme sistemleri, vakumlu yükleme bulunmaktadır.
Hammadde Otomasyonu Masterbatch plastik PVC kalsit transfer ekstrüder enjeksiyon besleme vakum yükleme
Plastik Hammadde Otomasyonu Enjeksiyon ekstrüder besleme pnömatik blower ile transfer vakumlu yükleme
   

Uçucu Kül (Fly Ash)

Kül ve curuf, endüstriyel tesislerde ısı üretimi amacıyla kömür gibi katı yakıtların yakılması sonucu oluşmaktadır. Kül sevk sistemleri külün ortama yayılmadan kazan filtrelerinden silolara aktarılmasını, silolardan kamyon veya silobaslara aktarılmasını sağlamaktadır. ESP filtre tozu uçucu kül fly ash taşıma sistemi silo dolum pnömatik transport enerji santrali kömür yakıt  

Gıda

Kahve, un, kepek, süt tozu, toz şeker, baharat, tuz, gluten, nişasta gibi toz yapıdaki gıda ürünlerinin pnömatik taşıma sistemleri ile iletimi sağlanmaktadır. Gıda hammaddelerinin taşınması için kullanılan ekipman 304 ve 316 paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Üretim tesislerinde pnömatik veya havalı gıda nakli temiz ve hiyenik olarak yapılmaktadır. Ortama herhangi bir toz, kırıntı dökülmediği için bakteri ve böcek oluşumu önlenmektedir. Gıda Şeker Un premix mikser otomasyonu paketleme dolum tesisi pnömatik taşıma reçete  

Buğday

Günlük beslenme alışkanlıklarımız içerisinde vazgeçilmez bir yer tutan ekmeğin hammaddesi olan buğday, aynı zamanda sanayi hammaddesi olarak un, makarna, şehriye, bulgur, kepek, yem ve irmik üretiminde kullanılmaktadır. Buğdayın çeşitli ortamlardan pnömatik olarak sevki kolaylıkla yapılabilmektedir. Buğdayda kırık oluşumu engellenmektedir. Un değirmen makinaları sınıfına giren pnömatik buğday taşıma sistemleri halen birçok değirmen, makarna fabrikası ve un fabrikasında kullanılmaktadır. Ekmek fırını ve un fabrikalarında üretilen tam buğday unu, galeta unu, kepekli ekmek, çavdar ekmeği gibi çeşitli tip ekmek ve un üretilen tesislerde un ve buğday nakli temiz ve hiyenik olarak yapılmaktadır. Ortama herhangi bir toz, kırıntı dökülmediği için bakteri ve böcek oluşumu önlenmektedir.

Mısır

Özellikle ülkemizde mısır tarımı hayvansal protein üretimine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mısırın tanesinden elde edilen nişasta, glikoz ve mısırözü yağı da ekonomide ham madde açısından büyük önem taşımaktadır. Tane mısır, pnömatik iletim ile taşındığında hasar oluşmamaktadır. Bu nedenle fabrikalarda ve mısır kurutma tesislerinde helezona göre avantajlıdır.

Kuruyemiş

Fındık, fıstık, çekirdek, badem, leblebi, ayçekirdeği, antep fıstığı, yer fıstığı, iç fıstık, kabak çekirdeği, çerez gibi ürünler pnömatik nakil sistemleri ile zarar görmeden iletilmektedir. Polimak tarafından üretilen kabuklu fındık, kabuksuz fındık taşıma, çuval doldurma ve çuval boşaltma sistemleri, fındık nakil ihtiyacını başarıyla karşılamaktadır.

Diğer Tarım Ürünleri

Yulaf, çavdar, arpa, darı, tohum, kestane, çiğit, kayısı çekirdeği, bakliyat, hayvan yemi, nohut, fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bakla, bezelye, börülce ve soya , pamuk tohumu, çiğit,  susam, pirinç, çeltik, ayçiçeği, kanola ( kolza ), tahıl, hububat ürünlerinin tohumları, yem premixleri, yem katkısı gibi çeşitli tarım ürünleri hammadde taşıma sistemleri ile taşıma yapılan ürünlerdendir.

Hammadde Depolama Siloları

Toz hammadde stok ve depolama siloları    

Hammadde Depolama Siloları

 

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemeler endüstrinin çeşitli alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu malzemeler kullanılmadan önce verimli ve güvenli yöntemler ile depolanmalıdır. Hammadde depolama siloları, endüstriyel tesislerde depoladığı malzeme hacmine göre az yer kaplayan, güvenli ve kolay kullanılan ekipmanlardır. Polimak hammadde depolama sistemleri için anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

 
 

Uygulama gereklilikleri, stoklanacak hammaddenin özellikleri ve çevre koşullarına göre çok çeşitli yapı ve tasarımda depolama siloları bulunmaktadır. Küçük hacimli geçici depolama silolarından çok yüksek kapasiteli stok silolarına kadar düşük işletme maliyeti ve yüksek verimle hizmet veren siloların tasarımı, üretimi ve montajı Polimak tarafından yapılmaktadır.

 
Bulk material storage silos powder silo
 

Anahtar Teslim Hammadde Depolama Çözümleri

Endüstriyel problemlerin profesyonelce çözülmesi için sistem tasarım ve üretiminde tecrübeli ve uzman bir ekibe ihtiyaç vardır. Polimak’ın tasarım ve üretim ekipleri, hammadde depolama projelerinin hedeflenen performans ve güvenlik seviyelerine ulaşmalarını sağlar.

Dry bulk material storage silo erection installation and commissioning turnkey powder handling applications
   

Silo Üretim Süreçlerimiz

– Fizibilite analizi – Konsept tasarım – 2 ve 3 boyutlu yapısal silo tasarımı – Yapısal güvenlik için sonlu elemanlar analizi – Kablolama, borulama, enstrümantasyon tasarımı – 2 ve 3 boyutlu detay dizayn – Silo imalatı – Saha montajı ve devreye alma
 

Silo Tasarımı

Hammadde depolama silolarının tasarımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Güvenli ve verimli bir depolama için her bir faktöre dikkat edilmelidir. Stoklanacak hammaddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri (dökme yoğunluğu, tane boyutu, akışkanlık, nem, aşındırıcılık, yanıcılık, patlayıcılık seviyeleri vb) , depolama hacmi, silo dolum ve boşaltma hızları, proses limitleri, siloya bağlı diğer sistemlerin özellikleri, rüzgar yükü, zemin yapısı, sismik yükler, gibi etmenler silo tasarımında göz önünde bulundurulmaktadır. Proses güvenliği ve silo çevresinde çalışanların iş güvenliği de silo tasarımını önemli ölçüde etkilemektedirtasarım üzerinde etkilidir.

Siloların genellikle basit bir depolama aracı olarak görülmesi ile birlikte beklendiği gibi çalışmaları ile ilgili çeşitli riskler bulunmaktadır. Stoklanan hammadde özelliklerine ve ortam koşullarına göre tıkanma ile malzeme akış problemleri görülebilir. Silo çıkış noktasında köprü oluşması ve dış çeperlerdeki malzemenin duvara tutunması en sık görülen silo akış problemleridir. Toz hammadde özellikleri ve ortam koşullarına göre silonun boyutları (çap, yükseklik, konik açısı, çıkış çapı vb) , silo malzemesinin yüzey pürüzlülüğü, akışkanlaştırıcı destek ekipmanları (titreşim koniği, hava jeti vb) dikkatlice seçilmelidir.

 
Bulk solid powder storage silo design FEA structural load calculation
Powder loading silo storage bulk filling discharging calcium carbonate silos with telescopic chute truck loading
  Tesis ve proses ihtiyaçlarına göre toz ve tanecikli dökme malzemelerin stoklandığı silolar tesisteki diğer ekipmanlar ile bağlantılı çalışmaktadır. Silo dolumu ve boşaltımı için mekanik konveyörler ve pnömatik transfer sistemleri kullanılmaktadır. Stoklanacak hammadde miktarının fazla olduğu tesislerde birden fazla silo birbirine bağlı olarak çalışabilmektedir. .  
   

Dökme Hammadde Depolamada Siloların Avantajları

– Yatay depolara ve ambarlara göre tesiste daha az yer kaplar – Kontaminasyon riski olmadığından stoklanan hammadde her zaman temiz kalır – Düşük işletme maliyetleri – Çok düşük seviyelerde toz emisyonu – Kolay stok takibi ve yönetimi – Dolum ve boşaltım kolaylığı – Diğer endüstriyel proseslerle kolay entegrasyon – Silolar iç ve dış mekanlarda kullanılabilmektedir.
Fly ash silo with vibrating bin activator
 

Silolarda Depolanabilen Malzemeler

Çimento, kalsit, uçucu kül, plastik granül ve pelet, kum, alçı, karbon siyahı, pvc, kömür tozu, tohum, un, bakliyat, fındık, buğday, mısır, nişasta, kahve, şeker, tuz, cam ve mermer tozu vb.  

Uygulama Galerisi

 

Atex Sertifikalı Akış Kontrol Klepeleri, Yönlendirme Vanaları

  Bir çok organik ve sentetik malzemeden ve metallerden açığa çıkan tozun ortam koşullarına bağlı olarak patlama riski bulunmaktadır. Bu tür maddeler bulundukları ortamda havaya yeterli konsantrasyonlarda karışırsa ve bir ateşleme kaynağıyla temas ederse patlamalara neden olabilir. Proses güvenliğinin sağlanabilmesi için patlayıcı tozların bulunduğu proseslerin ATEX standartlarına uygun tasarlanması , ekipmanların ilgili yönetmeliklere uygun seçilmesi ve işletilmesi gerekmektedir. Kömür tozu, un, şeker, alüminyum tozu, nişasta, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, ahşap tozları ve plastik gibi hammaddeler belli bir tane boyutunun altında ve belli bir yoğunluğun üzerinde iken toz patlama riskini oluşturmaktadır.   Toz patlamaları, havada asılı duran, metal yüzeyler üzerinde tabaka halinde bulunan veya borular içerisinde akan tozların sürtünme, kıvılcım, ısınma vb etkenler ile çok kısa sürede alev alması ve anlık basınç artışı ile oluşmaktadır.
ATEX sertifikalı ex-proof pantolon klape yönlendirme vanaları toz boşaltma transfer sistemleri toz patlamasi
 
Toz patlamasi koruma atex sertifikalı vanalar klepeler un şeker kömür alüminyum tozu boya
Kömür tozu pantolon klepe Atex sertifikalı dust explosion proof patlama koruma vanalar
 

Atex Sertifikalı Yönlendirme Vanaları ve Klepeler

Polimak tarafından üretilen ATEX sertifikalı akış kontrol vanaları patlayıcı tozların bulunduğu ortamlarda çalışmak için 94/9/EC ve 2014/34/EU direktiflerine uygun olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınma, statik elektrik, sürtünme, kıvılcım vb koşullarda vana ve klepe ile aktarılan toz malzemenin patlama riski değerlendirilerek uygun vasıflarda vana modeli seçilmektedir. Atex serisi vanalarda Atex sertifikalı, ex-proof motor, ex-proof piston, ex-proof sensörler kullanılmakta, gövde yapısı, yataklama gibi bileşenleri Atex yönetmeliklerine uygun üretilmektedir. Atex sürgülü klepe ex proof bıçaklı vana toz patlama koruma dust explosion valve  

Bağlantılar

Sürgülü Klepe, Bıçaklı Vana

 

Sürgülü Klepeler , Bıçaklı Vanalar

Sürgülü klepeler yerçekimi etkisi ile serbest akan dökme malzemelerin akış kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Farklı kullanım özellikleri olmasına rağmen bıçaklı vana olarak ta adlandırılmaktadır. Vana gövdesinin içerisine yerleştirilen kayar plaka, malzeme akışının tamamen serbest bırakılması, belli bir oranda serbest bırakılması veya tamamen kesilmesini sağlar. Stok silosu, bunker, akış şutu, konveyör gibi ekipmanlara bağlanan sürgülü klepeler serbest akan hammaddenin akışını kontrol eder. Pnömatik transfer hatlarına takılan klepeler, basınç veya vakum altında taşınan malzemenin akışının kontrolünü ve sızdırmazlığı sağlar.
    Bıçaklı vana sürgülü klepe nasıl çalışır silo toz boşaltma dökme malzeme akış kontrol 3D animasyon
 

Sürgülü Klepelerin Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

İnce ve az yer kaplayan gövde tasarımı Doğru seçilen kayar bıçak malzemesi ve sızdırmazlık elemanları ile uzun çalışma ömrü Tam açık konumda malzeme akışına engel olmayan sürgülü klepe yapısı Hızlı akış kesme ihtiyaçları için ani kesme vanası olarak kullanılabilme Kare, dikdörtgen ve daire kesitli vana bağlantı flanşları DIN veya ANSI normlarına uygun vana bağlantı flanşları Değiştirilebilen poliüretan ve silikon sızdırmazlık elemanları Çelik döküm, pik döküm, alüminyum döküm ve konstrüksiyon vana gövdesi seçenekleri Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli bıçaklı vanalar Aşındırıcı malzemeler için Hardox malzemeden vana gövdesi ve sürgülü klepe Yüksek sıcaklıkta çalışabilen bıçaklı vana Pnömatik aktüatör, pnömatik piston, elektrikli aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Konumu ayarlanabilen sürgü bıçağı ile malzeme akış hızının kontrolü Sınır şalteri ve konum indikatörü ile klepe konum takibi Özel tasarımlı sürgülü klepeler Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için ATEX sertifikalı sürgülü klepeler, bıçaklı vanalar  
Silo boşaltma sürgülü klapeler giyatin klepe şiber vana
Giyaotin klepe şiber vana sürgülü klepe çimento kül alçı kalsit silo klepesi vanası
 

Sürgülü Klepe / Bıçaklı Vana Uygulama Örnekleri

Hammadde silolarının çıkış ağzına takılan pnömatik pistonlu sürgülü klepeler, malzeme akışının otomatik kontolünü sağlamaktadır. Silo altında bulunan mikser, konveyör gibi diğer ekipmanlara malzeme aktarımına izin vermekte veya tamamen kesmektedir. Silo, bunker vb hammadde depolarının çıkışında genellikle hava kilidi, hücre tekeri, helezon, bantlı konveyör gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanların tamir veya bakım amacıyla sökülebilmesi için silo / bunker ile ekipman arasında manuel çalışan bıçaklı vanalar kullanılmaktadır Kendi ağırlığı ile akan malzemelerin akış hızının kontrol edilmesi gereken durumlarda otomatik pozisyon kontrollü sürgülü klepeler kullanılabilmektedir. Toz hammadde dozaj ve karışım hazırlama uygulamalarında mikser giriş, çıkışlarında bulunan sürgülü klepeler ile hammadde aktarımı kontrol edilmektedir.

Bıçaklı Vanalar / Sürgülü Klepeler İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Pantolon Klepe

 

Pantolon Klepe

Pantolon klepeler kendi ağırlığı ile dökülen toz ve tanecikli yapıdaki hammaddelerin istenilen konuma yönlendirilmesini sağlamaktadır. Pantolon klepe içerisinde hareketli flap (yönlendirme plakası) bulunmaktadır. Bu hareketli flapın açılı hareketi malzemenin istenilen çıkışa doğru yönlendirilmesini sağlamaktadır. Stok silosu, bunker, akış şutu, konveyör veya benzeri ekipmanlara bağlanabilmektedir.
Flap tipi pantolon vana klepe nasıl çalışır 3D animasyon
 

Pantolon Klepelerin Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü flap tipi pantolon klepeler Malzeme akışı sırasında yön değiştirebilme özelliği Dairesel ve kare kesitli van bağlantı flanşları DIN veya ANSI normlarına uygun vana bağlantı flanşları Değiştirilebilen poliüretan ve silikon sızdırmazlık elemanları Çelik döküm, pik döküm, alüminyum döküm ve konstrüksiyon vana gövdesi seçenekleri Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli pantolon klepeler Aşındırıcı malzemeler için Hardox malzemeden vana gövdesi ve hareketli flap Yüksek sıcaklıklarda çalışabilen pantolon klepeler Pnömatik aktüatör, pnömatik piston, elektrikli aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Pozisyon ayarlı flap ile oransal malzeme akış kontrolü Sınır şalteri ve konum indikatörü ile vana konum takibi 2, 3 veya daha fazla çıkışa sahip pantolon klepeler Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için ATEX sertifikalı pantolon klepeler İsteğe bağlı olarak vana gövdesine erişim kapağı takılmaktadır. Böylece vana sökülmeden hat içerisindeki malzeme akışı takip edilebilmekte, tıkanmaya müsait malzemeler kolaylıkla temizlenebilmektedir.  
Pantolon klepe toz yönlendirme akış kontrol vanası
Silo dolum toz hammadde besleme yönlendirme klepesi pantolon vana
 

Pantolon Klepe Çıkış Seçenekleri

2 adet 30O veya 45O açılı simetrik çıkış 1 adet düz çıkış 1 adet 30O veya 45O açılı çıkış 1 adet düz çıkış 2 adet 30O veya 45O açılı çıkış Uygulamaya göre özel açıda ve sayıda vana çıkışı  

Pantolon Klepe Uygulama Resimleri

 

Pantolon Klepe İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Esnek Borulu Yönlendirme Vanası

 

Esnek Borulu Yönlendirme Vanaları

Toz, granül veya pelet halindeki dökme hammaddelerin basınç veya vakum ile taşınması sırasında tek noktadan iki veya daha çok noktaya yönlendirilmesi gerekebilmektedir. Esnek borulu yönlendirme vanaları havalı taşıma sistemlerinde boru hattı içerisinde taşınan malzemelerin istenilen konuma aktarılmasını sağlamaktadır. Boru hatlarına takılan yönlendirme vanası içerisinde hareketli esnek boru mekanizması bulunmaktadır. Vana içerisine giren malzeme borunun yönlendirmesi ile istenilen çıkış hattına gönderilir. Esnek boru tasarımı sayesinde malzemenin geçtiği hat boyunca kesit alanı değişmemektedir. Böylece yönlendirme vanasından kaynaklanan basınç kaybı azaltılmıştır.
    Esnek hortum borulu yönlendirme vanası flexible diverter pnömatik taşıma hammadde transfer
 

Esnek Borulu Yönlendirme Vanalarının Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü esnek boru tipi yönlendirme vanaları Kesintisiz akış ve düşük basınç kaybı için yumuşak geçişli vana iç geometrisi DIN veya ANSI normlarına uygun yönlendirme klepesi bağlantı flanşları Değiştirilebilen poliüretan ve silikon vana sızdırmazlık elemanları Çift yönlü çalıştırılabilme özelliği. Malzeme tek noktadan çift noktaya veya çift noktadan tek noktaya aktarılabilmektedir. Tozsuz çalışma Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli yönlendirme vanaları Pnömatik aktüatör, pnömatik piston, elektrikli aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Sınır şalteri ve konum indikatörü ile vana konum takibi İsteğe bağlı bakım kapağı 2, 3 veya daha fazla çıkışa sahip pnömatik taşıma hattı yönlendirme klepeleri Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için ATEX sertifikalı yönlendirme vanaları
  Pnömatik taşıma sistemi yönlendirme vanası esnek borulu
  Esnek boru flextube flexible tube hortum pnöamtik transfer yönlendirme vanaları  

Esnek Borulu Yönlendirme Vanaları İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, üre, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.  
Paslanmaz çelik Esnek borulu yönlendirme vanaları pnömatik transport
Esnek borulu pistonlu vana akış yönlendirme diverter
 

Bağlantılar

Çok Çıkışlı Yönlendirme Vanası

 

Çok Çıkışlı Yönlendirme Vanaları

Toz, granül veya pelet halindeki dökme hammaddelerin basınç veya vakum ile taşınması sırasında tek noktadan iki veya daha çok noktaya yönlendirilmesi gerekebilmektedir. Çok çıkışlı yönlendirme vanaları havalı taşıma sistemlerinde boru hattı içerisinde taşınan malzemelerin istenilen konuma aktarılmasını sağlamaktadır. Boru hatlarına takılan yönlendirme vanası içerisinde kendi ekseni etrafında dönebilen dağıtıcı boru mekanizması bulunmaktadır. PLC kontrollü vana sistemi malzemenin istenilen çıkış hattına kısa sürede yönlendirilmesini sağlamaktadır.Vana içerisine giren malzeme borunun yönlendirmesi ile istenilen çıkış hattına gönderilir. Dağıtıcı boru tasarımı sayesinde malzemenin geçtiği hat boyunca kesit alanı değişmemektedir. Böylece çok çıkışlı yönlendirme vanasından kaynaklanan basınç kaybı azaltılmıştır.
    Multiport vana çok çıkışlı yönlendirme vanaları
 

Çok Çıkışlı Yönlendirme Vanalarının Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Aynı vanada 20 adede kadar çıkış bağlantısı İstenilen çıkışa malzeme aktarımı yapılabilme özelliği PLC kontrollü döner dağıtıcı boru mekanizması Vana üzerinden kontrol paneli ile veya uzaktan otomasyon sistemi ile kontrol edilebilme Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü boru tipi dağıtıcı mekanizması Kesintisiz akış ve düşük basınç kaybı için sabit kesitli geçişli vana iç geometrisi DIN veya ANSI normlarına uygun yönlendirme vanası bağlantı flanşları Değiştirilebilen poliüretan ve silikon vana sızdırmazlık elemanları Çift yönlü çalıştırılabilme özelliği. Malzeme tek noktadan çok noktaya veya çok noktadan tek noktaya aktarılabilmektedir. Tozsuz çalışma Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli yönlendirme vanaları Sınır şalteri ve konum indikatörü ile vana konum takibi İsteğe bağlı bakım kapağı Yüksek sıcaklıkta çalışabilen yönlendirme vanası Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için ATEX sertifikalı yönlendirme vanaları
    Çok çıkış vanalar multiport pnömatik taşıma yölendirme vanaları
   
Pnömatik transfer sistemleri multiport yönlendirme vanaları çok çıkışlı diverter
Hammadde transfer çok çıkışlı distribütör vanalar
   

Çok Çıkışlı Yönlendirme Vanaları İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Elastik Vana

   

Elastik Vanalar

Esnek sıkıştırmalı vana, kıstırma vanası veya pinç vana (pinch valve) olarak ta adlandırılır. Boru hatlarında toz, lif , garnül ve parçacıklı malzemelerin geçiş kontrolünde kullanılır. Vana dış gövdesine basınçlı hava iletilerek, yüksek geri tepme esnekliğine sahip özel üretim hortum manşeti dudak biçiminde bastırılır. Böylece vana kapanır ve %100 sızdırmazlıkla ürün akışı durdurulur. Elastik vana açık konumda iken iç yüzeyi düz bir boru şeklindedir. İçerisinden geçen malzemenin takılacağı, sıkışacağı bir yapı bulunmamaktadır. Bu nedene pinç vananın tıkanma riski yoktur. Sürtünme ve aşınmaya dayanıklıdır. Pnömatik taşıma sistemlerinde , çimento silolarında, silobas uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Elastik vana pinc valf nasıl çalışır animasyon 3D
 

Elastik Vanaların Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Az yer kaplayan, kolay monte edilebien gövde tasarımı Kesintisiz akış ve düşük basınç kaybı için sabit kesitli geçişli vana iç geometrisi İstenilen çıkışa malzeme aktarımı yapılabilme özelliği PLC kontrollü döner dağıtıcı boru mekanizması Vana üzerinden kontrol paneli ile veya uzaktan otomasyon sistemi ile kontrol edilebilme Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü boru tipi dağıtıcı mekanizması Hızlı akış kesme ihtiyaçları için ani kesme vanası olarak kullanılabilme Malzeme akışı sırasında çalıştırılabilme özelliği Kendi ağırlığı ile akan malzemelerin akış kontrolünde kullanılabilme Aşınmaya dayanıklı, kolay değiştirilebilen conta tasarımı    
Pinch valf elastik vana kesit çimento silosu vanası silobas vanası
Elasitk vana pinç valf silobas vanası
   

Elastik Vana Uygulama Örnekleri

Çimento, kalsit, kül gibi hammaddelerin silobas ile doldurulduğu uygulamalarda stok silosunun girişine elastik vana takılmaktadır. Silobas ile silo dolumu yapılırken gerektiğinde akışın durdurulması sağlanmakatadır. Havalı taşıma sistemlerine takılan elastik vanalar istenilen hatların açılmasını, istenilen hatların kapanmasını sağlamakataıdr.  
Elastik vana pnömatik taşıma çimento kalsit kül transfer silo vanası silobas
Silobas vanası silobus pinç valf pinch valve elastik vana silo dolum
   

Elastik Vanalar İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Pnömatik Hatlar İçin Flap Tipi Yönlendirme Klepesi

 

Pnömatik Hatlar İçin Flap Tipi Yönlendirme Klepesi

Toz, granül veya pelet halindeki dökme hammaddelerin basınç veya vakum ile taşınması sırasında tek noktadan iki veya daha çok noktaya yönlendirilmesi gerekebilmektedir. Flap tipi yönlendirme klepeleri havalı taşıma sistemlerinde boru hattı içerisinde taşınan malzemelerin istenilen konuma aktarılmasını sağlamaktadır. Boru hatlarına takılan yönlendirme vanası içerisinde küçük açılar ile dönen flap / yönlendirici plaka mekanizması bulunmaktadır. Vana içerisine giren malzeme aşınmaya dayanıklı flapın yönlendirmesi ile istenilen çıkış hattına gönderilir. Yönlendirici plaka üzerinde esnek ve aşınmaya dayanıklı poliüretan sızdırmazlık elemanı bulunmaktadır. Pnömatik taşıma hatlarında hammaddenin takılmadan akabilmesi amacıyla vana içerisindeki kesit değişimi en az düzeyde tutulmuştur. Böylece yönlendirme vanasından kaynaklanan basınç kaybı azaltılmıştır.
    Pnömatik taşıma yönlendirme vanası diverter valf havalı taşıma sistemleri
 

Pnömatik Hat Yönlendirme Klepelerinin Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Ağır hizmete uygun, uzun ömürlü flap tipi yönlendirme klepeleri Kesintisiz akış ve düşük basınç kaybı için yumuşak geçişli vana iç geometrisi Malzeme akışı sırasında yön değiştirebilme özelliği DIN veya ANSI normlarına uygun yönlendirme klepesi bağlantı flanşları Değiştirilebilen poliüretan ve silikon vana sızdırmazlık elemanları Çelik döküm, pik döküm, alüminyum döküm ve konstrüksiyon pnömatik yönlendirme vana gövdesi seçenekleri Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli yönlendirme klepeleri Aşındırıcı malzemeler için Hardox malzemeden vana gövdesi ve hareketli flap Yüksek sıcaklıklarda çalışabilen pnömatik akış kontrol ve yönlendirici vanaları Pnömatik aktüatör, pnömatik piston, elektrikli aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Sınır şalteri ve konum indikatörü ile vana konum takibi 2, 3 veya daha fazla çıkışa sahip pnömatik taşıma hattı yönlendirme klepeleri Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için ATEX sertifikalı yönlendirme vanaları
          pnömatik taşıma flap diverter vana yönlendirme toz hammadde akış kontrol silo dolum vana klepe

Pnömatik Taşıma Hattı Yönlendirme Klepesi Çıkış Seçenekleri

2 adet 30O açılı simetrik çıkış 1 adet düz çıkış 1 adet 30O açılı çıkış 1 adet düz çıkış 2 adet 30O açılı çıkış Uygulamaya göre özel açıda ve sayıda vana çıkışı  
Ekstrüder besleme diverter valf pnömatik vakum sistemi yönlendirme vanası
Y klepe silo dolum yönlendirme vanası pnömatik taşıma boru hattı
   

Flap Tipi Yönlendirme Klepeleri İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

İris Valf

 

İris Valf

İris valfler kendi ağırlığı ile dökülen toz ve tanecikli yapıdaki hammaddelerin akış kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle big bag, çuval ve bunker çıkışlarında malzeme akış hızının kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gövde içerisinde bulunan esnek malzeme, çevirme kolunun hareketi ile burkulmakta ve akışı tamamen kesmektedir. Kolun ters çevrilmesi ile vana gövdesi tamamen açık konuma gelmektedir. Bigbag boşaltma sistemlerinde kullanılan iris valf modellerinde big bag boşaltma ağzı veya big bag boşaltma bacası çözülmeden önce iris valf içerisinden geçirilmektedir. Daha sonra boşaltma ağzı açılmaktadır. Malzeme akışı sırasında iris valf big bag boşaltma ağzını istenilen miktarda kapatabilmekte ve malzeme akış hızı ayarlanabilmektedir. İstenildiğinde malzeme akışı tamamen kesilebilmektedir.
    İris valf sıkıştırma vanası iris vanalar
   

İris Valflerin Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Toz, granül ve pellet yapıda dökme hammaddelerin akış kontrolü İnce ve az yer kaplayan gövde tasarımı Tam açık konumda malzeme akışına engel olmayan valf yapısı Malzeme akışı sırasında çalıştırılabilme özelliği İstenilen oranda ayarlanabilen malzeme akış hızı DIN veya ANSI normlarına uygun vana bağlantı flanşları Değiştirilebilen vana sızdırmazlık elemanları Pnömatik piston, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Sınır şalteri ve konum indikatörü ile valf konum takibi Özel tasarımlı iris valfler
Big bag boşaltma iris vana iris valfler
   
Hammadde boşaltma iris valf vanalar
İris valf bigbag toz boşaltma iris vana
     

İris Valfler İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Dozier Vana

 

Dozier Vana

Dozier vanalar toz ve tanecik halindeki dökme malzemelerin akış kontrolünü sağlamaktadır. Havalı bantlar üzerine yerleştirilen dozier vanalar, ölçüm, kontrollü boşaltma, hızlı kapama amacıyla kullanılmaktadır. Dozier valf içerisinde malzemenin kolay akışını sağlayan havalı bant ve bantın üzerinde kendi ekseninde dönen tambur bulunmaktadır. Tamburun üzerinde uygulamaya göre farklı geometrilerde yarık bulunmaktadır. Dosier vals tamburunun her konumunda malzemenin akış yönündeki kesit alanı değişmekte ve farklı hızlarda akış kontrolü sağlanmaktadır. Tambur kapalı konumda iken tam sızdırmazlık sağlanmaktadır. Dozier vals klepe, gerektiğinde yay geri dönüşlü ani kapama klepesi ve şiber sürgülü klepe ile birlikte kullanılabilmektedir. Herhangi bir enerji veya proses havası kesintisinde ani kapama klepesi otomatik olarak kapanmakta ve malzeme akışını kesmektedir. Çimento sektöründe kullanılan dozier valf klepeler çimento silosundan havalı bantlar ile çıkan malzemenin silobas yükleme körüklerine, big bag dolum, çuval dolum, paketleme makinalarına veya tartım ünitelerine iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
    Flow control gate valves cement loading airslide conveyor
   

Dozier Vanaların Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Toz ve tanecikli yapıda dökme hammaddelerin havalı bantlar üzerine akış kontrolü Tam açık konumda malzeme akışına engel olmayan vana yapısı Malzeme akışı sırasında çalıştırılabilme özelliği Pnömatik ve elektrikli pozisyonerler ile istenilen oranda ayarlanabilen malzeme akış hızı Çelik döküm, pik döküm, alüminyum döküm ve konstrüksiyon dosier vana gövdesi seçenekleri Pnömatik piston, pnömatik pozisyoner, Kinetrol aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma seçenekleri Değiştirilebilen vana sızdırmazlık elemanları Sınır şalteri ve konum indikatörü ile valf konum takibi Özel tasarımlı dozier valfler
Flow control gate valves kinetrol airslide cement loading truck filling silo discharge
     

Dozier Vanalar İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve tanecik halde kuru dökme malzemeler, çimento, klinker, kalsit, maden, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, mermer tozu, seramik tozu, kaolin, kuartz, sodyum sülfat, alümina, bentonit, boksit, klinker vb.

Bağlantılar

Özel Tasarım Akış Kontrol Vanaları

 

Özel Tasarımlı Akış Kontrol Vanalar

Standart üretim programı dışında proses ihtiyaçlarına özel akış kontrol vanaları imal edilmektedir. Farklı hammaddeler, boru hattı çapları, klepe tipi, bağlantı flanşları, aksesuarlar ve uygulama ihtiyaçlarına göre özel vana gövdeleri Polimak mühendisleri tarafından tasarlanmaktadır. Problem tanımı, konsept tasarım, modelleme, üretim ve montaj süreçleri kullanıcının ihtiyacına göre şekillenmekte, ürünler kısa sürede teslim edilmektedir.
Özel tasarım vanalar ve klepeler mühendislik toz hammadde aktarım yönlendirme vanaları
 

Akış Kontrol Vanaları Tasarım Parametreleri

Her endüstriyel prosesin kendine has gereklilikleri bulunmaktadır. Dökme hammadde işleyen tesislerde ihtiyaca uygun vana seçimi için proses verilerinin doğru toplanması gerekmektedir. Akış kontrol vanalarının tasarımında etkili olan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: Vananın kullanım amacı; ani kesme, hızlı kapama, akış hızı kontrolü, yönlendirme, farklı hatlara dağıtma, hatlardan toplama, havalandırma vb. Aktarılan dökme hammadde Malzemenin boyutsal özellikler; toz, granül, pelet, flake vb. Malzeme tane boyutu Akış kontrolü yapılacak hammaddenin fiziksel özellikleri; akıcılık, yapışkanlık, nem oranı, toz yükü, sıcaklık, aşındırıcılık vb. Vana giriş çıkış bağlantı flanşı şekli ve ölçüleri; dairesel, dikdörtgen, DIN normu vb. Bağlı ekipmanlar; silo, şut, yükleme körüğü, boru hattı vb. Vana giriş ve çıkışlarındaki basınç veya vakum seviyesi Kurulum yeri ve ortam koşullar; iç mekan , dış mekan, açık deniz ortamı, dış hava sıcaklığı, bağıl nem vb. Vana, klepe, valf yapısı; karbon çeliği, pik döküm, paslanmaz çelik, alüminyum, hardox, konstrüksiyon vb. Akış destek ekipmanları; hava jeti, titreşim, yüzdürme havası vb. Çalışma sıklığı ve hızı Enerji ve proses havası temini Sızdırmazlık durumu Kontaminasyon riskleri Tahrik mekanizması; el kontrolü, pnömatik piston, pnömatik aktüatör, hidrolik piston, elektrikli aktüatör, pnömatik pozisyoner, dişli kutusu, redüktör vb. Geri besleme sinyali Gerekli sertifikasyonlar; gıda normları, patlama izolasyonu, ATEX vb.
    Özel vanalar klapeler toz granül dökme hammadde yönlendirme vanaları
     

Özel Tasarımlı Vana Örnekleri

Silo boşaltma klepesi Pandüllü klepe Çift sürgülü klepe Dozajlama vanası Ani kapama klepesi Şiber sürgülü vana Şişli klepe 3 yollu akış kontrol vanası Giyotin klepe Ani kesici vana Pistonlu klepe özel vana valf hammadde yönlendirme vanaları  

Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Kelebek Klepe

 

Kelebek Klepeler

Kelebek klepeler kendi ağırlığı ile dökülen toz ve tanecikli yapıdaki hammaddelerin akış kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle stok silosu, bunker, akış şutu, konveyör mikser gibi ekipmanların giriş ve çıkışlarına takılırlar. Kelebek klepe içerisinde 90O dönebilen dairesel disk bulunmaktadır. Kelebek vana tam açık iken dairesel disk akış yönüne paralel konumlandırılmaktadır ve en az direnç ile malzeme akışına izin vermektedir. Klepe kapandığında disk akışa dik konuma gelmekte ve klepe çerçevisinin iç yüzeyinde bulunan sızdırmazlık contası temas etmektedir. Sızdırmazlık contası kelebek vana kapalı konumda iken %100 sızdırmazlık sağlamaktadır. Kelebek klapeler, montaj, çalıştırma ve bakım kolaylığından dolayı dökme hammaddelerin işlendiği bir çok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kelebek klepe kelebek vana nasıl çalışır animasyon
 

Kelebek Klepe Tipleri

Çift Flanşlı Kelebek Klepe: Çift flanşlı kelebek klepelerin giriş ve çıkışlarında delikli flanş bulunmaktadır. Flanş bağlantılı iki ekipmanın arasına kolaylıkla monte edilebilmektedir. Tek Flanşlı Kelebek Klepe: Tek flanşlı kelebek klepelerin bir tarafı flanş bağlantısına uygundur. Diğer tarafına hortum şeklinde esnek bağlantı yapılabilmektedir. Esnek bağlantı yapılacak ekipmanlar arasında kullanmak için uygundur. Wafer Tip Kelebek Klepe: Wafer kelebek klapelerin iki yüzünde conta bulunmaktadır. Karşılıklı iki flanş arasında sıkıştırılarak monte edilirler.  

Kelebek Klepelerin Özellikleri , Seçenekleri ve Avantajları

Toz, granül ve pellet yapıda dökme hammaddelerin akış kontrolü İnce ve az yer kaplayan gövde tasarımı Doğru seçilen döner klape malzemesi ve sızdırmazlık elemanları ile uzun çalışma ömrü Hızlı akış kesme ihtiyaçları için ani kesme vanası olarak kullanılabilme Malzeme akışı sırasında kullanılabilme özelliği DIN veya ANSI normlarına uygun vana bağlantı flanşları Değiştirilebilen klepe sızdırmazlık elemanları Çelik döküm, pik döküm, alüminyum döküm ve konstrüksiyon vana gövdesi seçenekleri Gıda uygulamaları için paslanmaz çelik gövdeli kelebek vanalar Aşındırıcı malzemeler için Hardox malzemeden vana gövdesi ve kelebek klepe Yüksek sıcaklıkta çalışabilen kelebek klepe Pnömatik aktüatör, pnömatik piston, elektrikli aktüatör, elektrik motoru ve manuel çevirme kolu ile çalışma Sınır şalteri ve konum indikatörü ile klepe konum takibi Özel tasarımlı kelebek klepeler Yanıcı ve patlayıcı yapıdaki hammaddelerin aktarımı için Atex sertifikalı kelebek klepe ve vanalar.  

Kelebek Klepe Uygulama Örnekleri

Hammadde silolarının çıkış ağzına takılan pnömatik aktüatörlü kelebek klepeler, malzeme akışının otomatik kontolünü sağlamaktadır. Silo altında bulunan mikser, konveyör gibi diğer ekipmanlara malzeme aktarımına izin vermekte veya tamamen kesmektedir. Silo, bunker vb hammadde depolarının çıkışında genellikle hava kilidi, hücre tekeri, helezon, bantlı konveyör gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanların tamir veya bakım amacıyla sökülebilmesi için silo / bunker ile ekipman arasında manuel çalışan kelebek vanalar kullanılmaktadır Toz hammadde dozaj ve karışım hazırlama uygulamalarında mikser giriş, çıkışlarında bulunan kelebek klepeler ile hammadde aktarımı kontrol edilmektedir.  

Kelebek Klepeler İle Aktarımı Yapılan Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Bağlantılar

Helezon Konveyör ve Besleyici Modelleri

     

Helezon Konveyör ve Besleyici Tipleri, Modelleri ve Konfigürasyonları

 

Farklı uygulamalar ve proses koşullarına göre farklı tipte ve modelde helezon besleyiciler üretilmektedir.

 
     

Tüp Helezon

Tüp tipi helezon konveyörler, dairesel kesitli dış gövde ve içerisinde dönen vidalı götürücüden oluşmaktadır. Helisel vidalı götürücü, dönme hareketi yardımıyla malzemeyi tüp şeklindeki gövdenin girişinden çıkışına kadar taşımaktadır.

 
Tüp helezonlar Boru tipi tübüler helezon konveyör
 
     

U Tipi / Tekne Tipi Helezon

Tekne tipi helezonların gövde kesitleri U veya V şeklindedir. Dış gövdenin üst kısmında boydan boya sökülebilir kapak bulunmaktadır. Böylece helezonun temizlik ve bakım işleri kolaylaşmaktadır.
U tipi helezon konveyör V tipi helezon besleyici tekne helezon
   
 

Paslanmaz Çelik Helezon Konveyörler

Gıda, ilaç, kozmetik sanayilerinde, korozyon ve kimyasal etkileşimin istenmediği proseslerde helezon konveyör bileşenleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir.
Paslanmaz çelik gıda normuna uygun helezon konveyörler ve vidalı besleyiciler
   

Aşınmaya Dayanıklı Hardox Çelik Helezon Konveyörler

Aşındırıcı hammaddelerin transfer edildiği uygulamalarda helezon gövdesi ve helis yaprakları hardox malzemeden imal edilebilmektedir.
Aşınmaya dayanıklı vidalı helezon besleyici hardox
   
 

Çok Girişli Helezon Konveyörler

Birden fazla malzeme çıkış noktası olan uygulamalarda helezon üzerindeki giriş sayısı arttırılmaktadır.
Çok girişli u tipi helezon konveyör vidalı götürücü tozsuzlaştırma jet filtre bunkeri pulse jet mekanik konveyör
 
 

Çok Çıkışlı Helezon Konveyörler

Helezon besleyiciler aynı anda birden fazla noktaya malzeme besleyebilmektedir. Helezon çıkışlarına takılan kelebek vana veya sürgülü vanalar malzemenin istenilen noktalara aynı anda veya sırayla aktarılmasını sağlamaktadır.
Çok çıkışlı helezon Ekstrüder besleme Helezon konveyör sistemleri
 
   

Seyyar Bunkerli Helezon Besleyici

Toz ve granül haldeki dökme malzemenin üretim proseslerine kolaylıkla aktarılmasını sağlamak amacıyla seyyar bunkerli helezonlardan yararlanılmaktadır. Tekerlekli yapıdaki bunker ünitesi istenilen yerde aktarım yapılmasını sağlamaktadır. Tartım ünitesi takılan sistemlerde malzeme aktarım miktarı ayarlanabilmektedir.
Seyyar helezon konveyör bunkerli vidalı besleyici yükleme haznesi helezon
 
   

Dozaj Helezonu

Helezon besleme vidasının şaft hızının değiştirilmesi ile istenilen miktarda ve hızda malzeme aktarımı sağlanabilmektedir. Şaft hızının kontrolü ile hacimsel dozajlama elde edilmektedir. Helezon besleyiciye eklenecek tartım sistemi yardımıyla ağırlığa göre dozajlama yapılabilmektedir. Mikser besleme, karışım hazırlama, üretim hattı besleme gibi uygulamalarda proses koşullarına göre ağırlık tartım veya hacimsel dozajlama tercih edilmektedir.
Hammadde dozajlama sistemi besleme helezonu mikser tartım dozaj dolum vidalı besleyici
 
   

Mikrodozaj Helezonu

Çok düşük miktarlarda dozaj yapılması gereken uygulamalarda hassas dozaj yapabilen mikrodozaj helezon vidaları ve hassas dozaj sistemlerinden yararlanılmaktadır.
Mikro dozaj besleme helezonu vidası
 
   

Özel Tasarımlı Helezon Konveyör ve Besleyiciler

Standart uygulamalar dışında özel proses ihtiyaçlarına göre farklı helezon konveyör tasarımı yapılabilmektedir.
Vidalı helezon tasarım mühendislik Gıda normlarına uygun paslanmaz helezon konveyör ve besleyici
 

Bağlantılar

Helezon Konveyör ve Besleyici Uygulamaları

Vidalı helezon konveyörler ve besleyiciler toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin transferinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Helezon Konveyör ile Silo ve Bunker Boşaltma

Hammadde depolama siloları, bunker ve stok haznelerinde bulunan dökme malzemenin boşaltılması ve mikser, elevatör, üretim hattı gibi noktalara aktarılması için vidalı helezon götürücülerden yararlanılır.

Silo boşaltma vidalı helezon kalsit alçı silosu kireç dozaj

Toz Toplama ve Torba Filtre Sistemleri

Toz toplama ve filtre sistemleri üretim hatlarında ortaya çıkan tozun toplanmasını sağlamaktadır. Özellikle jet pulse tipi torba filtre sistemlerinin altına yerleştirilen helezon konveyörler, biriken tozun filtre ünitesinden tahliye edilmesini sağlamaktadır.
Baghouse filter screw conveyor

Tartım, Dozaj ve Karışım Hazırlama Sistemleri

Helezon besleme vidasının şaft hızının değiştirilmesi ile istenilen miktarda ve hızda malzeme aktarımı sağlanabilmektedir. Şaft hızının kontrolü ile hacimsel dozajlama elde edilmektedir. Helezon besleyiciye eklenecek tartım sistemi yardımıyla ağırlığa göre dozajlama yapılabilmektedir. Mikser besleme, karışım hazırlama, üretim hattı besleme gibi uygulamalarda proses koşullarına göre ağırlık tartım veya hacimsel dozajlama tercih edilmektedir.
Mikser dolum tartım dozaj vidalı helezon besleyici Hammadde otomasyonu dozajlama helezonları

Helezon Besleyiciler ile Hammadde İşleme Sistemlerini Besleme ve Boşaltma

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin işlendiği üretim hatlarında karıştırma, kırma, öğütme, dozajlama gibi birçok proses bulunmaktadır. Helezon besleyiciler her bir prosesin ihtiyacına göre kontrollü malzeme besleme işlevini görmektedir.
Beton santrali çimento besleme helezonları silo boşaltma

Helezon Konveyörlerin Diğer Uygulamaları

 • Kimya sektörü
 • Enerji santralleri
 • Çimento fabrikaları
 • Alçı fabrikaları
 • Gıda işleme tesisleri
 • Kağıt endüstrisi
 • Un fabrikaları, değirmenler
 • Demir çelik fabrikaları
 • Tarım sektörü

Helezon Besleyici ve Konveyörler İle Taşınan Bazı Malzemeler

Çimento, kalsit, kömür, kömür tozu, kül, cam tozu, pvc, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, granül, buğday, un, arpa, dane yem, tohum, mısır, nohut, soya, susam, pirinç, çeltik, pirinç unu, fındık, fıstık, ayçekirdeği, tahıl, hububat ürünlerinin tohumları, kestane, kahve, şeker, baharat, darı, tuz, soda, ağaç talaşı gibi malzemeler vidalı helezon götürücüler taşınabilmektedir.

Uygulama Resimleri

Bağlantılar

Helezon Konveyörler ve Besleyiciler

Helezon konveyörler vidalı helezon besleyiciler vidali götürücüler hammadde taşıma toz besleme sistemleri    

Helezon Konveyörler ve Helezon Besleyiciler

 

Vidalı helezon konveyörler, toz veya granül halinde bulunan dökme hammaddelerin mekanik olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Vidalı götürücü, helezon, vidalı konveyör olarak ta adlandırılır. Helezon konveyör yardımı ile istenilen iki nokta arasında doğrusal bir hat boyunca malzeme aktarımı yapılmaktadır. Helezon besleyiciler ve konveyörler uygulama alanına göre çeşitlilik göstermektedir. Endüstriyel uygulamalarda aktarılacak hammaddenin özelliği, kapasite ve mesafe gibi çeşitli değişkenlere göre vidalı konveyörün tasarımı değişmektedir. Helezon çapları, helezon yapısı, giriş çıkış boğazları, yataklamalar, motor güçleri uygulamaya göre seçilmektedir.

   

Bağlantılar

Akış Kontrol Klepeleri, Yönlendirme Vanaları

Akış kontrol yönlendirme vanası pantolon klepe toz transfer silo boşaltma

 

Akış Kontrol ve Yönlendirme Vanaları

Toz ve tane yapılı dökme malzemelerin transfer, yükleme, boşaltma gibi işlemlerinde akış kontrol klepeleri ve yönlendirme vanalarından faydalanılmaktadır. Üretim hatlarında aktarımı yapılan kuru hammaddenin akışının kesilmesi, akış hızının ayarlanması, farklı hatlara yönlendirilmesi gibi işlemler için çeşitli özelliklerde vana ve klepe alternatifleri bulunmaktadır. Pnömatik transfer ve yer çekimi ile boşaltma uygulamalarının yanı sıra, uygulama gerekliliklerine göre özel vana ve klepe tasarımları yapılmaktadır. Aktarımı yapılan malzemenin kimyasal özellikleri, aşındırıcılığı, tanecik yapısı, ortam sıcaklığı gibi değişkenler vana tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardır.

 
Silo dolum flap tipi yönlendirme vanası pantolon klape
El kontrol toz boşaltma pantolon klepe yönlendirme vanası
  Ağırlıkla Boşaltma Uygulamalarında Akış Yönlendirme Kendi ağırlığı, dolayısıyla yerçekimi ile akan toz ve granül malzemeler 2 veya daha fazla noktaya yönlendirilebilmektedir. Birden fazla noktadan akan malzemeler benzer yöntemle birleştirilerek tek bir akış hattına gönderilmektedir.   Bıçaklı vana silo boşaltma sürgülü klepe pistonlu sürgülü vana toz   Akış Hızı Kontrol Vanaları Sürgülü klepeler, kelebek klepeler ve iris vanalar kendi ağırlığı ile akan malzemelerin akış kontrolünü sağlamaktadır. Bu tür klepeler ile dökme malzemelerin akış hızı tamamen kesilebilmekte, tamamen serbest bırakılabilmekte veya istenilen oranda ayarlanabilmektedir.   Pnömatik taşıma sistemi hat yönlendirme vanası flap vana toz transfer  

Pnömatik Taşıma Hatlarında Akış Yönlendirme Basınç veya vakum altında boru hatları içerisinde taşınan malzemelerin tek noktadan 2 veya daha fazla noktaya yönlendirilmesi için akış yönlendirme vanalarından yararlanılmaktadır. Uygulama özelliklerine göre 2 veya daha fazla noktadan gelen hammadde vana sistemi yardımıyla tek noktaya aktarılabilmektedir.

Bağlantılar

Blower Aksesuarları

 

Roots blower sistemleri, farklı proses koşulları için geniş aksesuar yelpazesine ve isteğe bağlı bileşenlere sahiptir.

 

Basınç Emniyet Valfi

Pnömatik taşıma sistemlerinde boru hattının tıkanması, aşırı karşı basınç, hat vanalarının yanlış ayarlanması, blower pompalar üzerinde ekstra kuvvet oluşturan nedenlerden bazılarıdır. Basınç emniyet valfi, blowerları aşırı basınca karşı korur. Boru hattındaki hava veya gaz basıncı proses sınırlarını aşarsa, valf açılır ve fazla havanın dışarı çıkmasına izin verir.

 

Vakum Emniyet Valfi

Basınç emniyet valflerine benzer şekilde, vakum emniyet valfleri roots tipi blowerları düşük vakum seviyelerinden korur. Boru hattındaki hava veya gaz vakum seviyesi işlem sınırlarını aşarsa, valf açılır ve bir miktar havanın boru hattına girmesine ve istenilen vakum seviyesine erişmesine izin verir.

 

Susturucu

Pozitif deplasmanlı roots blowerların rotorları, her dönüşte basınç dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanma, belli düzeyde gürültü oluşturur. Bu dalgalanmanın miktarını azaltmak ve gürültüyü indirgemek için blower giriş ve çıkışında susturucu kullanılmaktadır.

 

Giriş Filtresi

Dışarıdan emilen havadaki tozlar ve küçük partiküller blower rotorlarında hasara neden olabilir. Emiş filtreleri, havadaki toz ve partikülleri tutarak blowera temiz hava emilmesini sağlamaktadır. Çevre ve proses koşullarına bağlı olarak, farklı türlerde blower giriş filtreleri kullanılır. Doğru filtre seçimi blowerların uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için önemlidir.

 

Ses İzolasyon Kabini / Akustik Muhafaza

Roots blower paketlerinden gelen gürültüyü azaltmak için ses izolasyon kabinleri kullanılır. Bu akustik muhafazalar sayesinde blower, motor, mekanik kaplin vb. ekipmanlardan gelen mekanik sesler ortadan kaldırılır.

Blower Ses İzolasyon Kabinlerinin Avantajları
-Düşük ses seviyesi -Kolay bakım ve dahili ekipmana kolay erişim -Etkin hava dolaşımı ve soğutma -Ekstra soğutma ve havalandırma için opsiyonel fan -İsteğe bağlı dahili kontrol paneli -Dış mekanlara kurulum ve zorlu ortamlar için sağlam yapı

Giriş Hava Soğutucusu

Özellikle şeker, plastik pelet vb. maddelerin pnömatik taşınmasında, taşınan malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri yüksek hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenir. Blower girişine yerleştirilen hava soğutma sistemleri, proses hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altında tutulmasını sağlar.

 

Blower Otomatik Kontrol Sistemi

Blower otomatik kontrol sistemi, proses şartlarına göre blower tarafından sağlanan havanın / gazın akış oranını, basınç ve sıcaklık seviyesini kontrol eden PLC kontrollü otomasyon sistemidir.

Genel Özellikler
-Sistem, roots blower ünitelerinden gelen havayı kontrol etmek için kullanılır. -Boru hatlarındaki hava debisi, sıcaklık ve basınç sensörler ile sürekli ölçülür. -Hava debisi, basınç veya sıcaklık, herhangi bir zamanda proses ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilir. -Kontrol sistemi, sabit hava debisi, sabit hava basıncı veya sabit sıcaklığa sahip hava akışı sağlanması için ayarlanabilir. -Sınır değerleri aşılırsa, sistem otomatik olarak güvenli çalışma moduna geçer ve kullanıcıyı alarm ile bilgilendirir. -Sistemi PID kontrolüne sahiptir. – Hava akışı sürekli denetim altında tutulmakta, ihtiyacın doğru bir şekilde karşılanmasını sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda enerji tüketiminin proses koşullarına bağlı olarak % 20-40 oranında azalmasını sağlamaktadır. Roots blower otomatik kontrol sistemi basınç debi sıcaklık kontrol PID PLC otomasyon

Diğer İsteğe Bağlı Bileşenler ve Aksesuarlar

Basınç göstergesi ve sensörü Vakum göstergesi ve sensörü Çek valf V-kayış Çelik konstrüksiyon şase  

Bağlantılar

Blower Uygulamaları

 

Pozitif deplasmanlı, döner loblu blowerlar çeşitli endüstriyel uygulamalar için basınçlı ve vakumlu gaz akışını sağlarlar.

 

Dökme Malzemeler için Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik taşıma sistemleri, tozları, granülleri ve diğer kuru dökme malzemeleri kapalı bir boru hattı vasıtasıyla taşımak için kullanılır. Bu transferin itici gücü, hava veya azot gibi gazlarla sağlanan basınç veya vakumdur. Pozitif deplasmanlı blower pompalar, boru hattı boyunca basınç farkı sağlamak için gerekli basınçlı veya vakumlu havayı üretir.

  Pnömatik taşıma sistemleri, uygulama türüne bağlı olarak dört farklı biçimde tasarlanabilir: – Basınç ile taşıma; Düşük ve yüksek kapasiteler ve uzun mesafeler için – Vakum ile taşıma; ürün boşaltma, kısa mesafeler, toplu malzemelerden birden fazla noktadan toplanma. – Basınç ve vakumlu taşıma sistemlerinin bir arada çalıştığı kullanıldığı uygulamalar. – Kapalı devre pnömatik taşıma sistemleri; nem veya oksijene duyarlı hammaddelerin transferinde dış ortama kapalı hatlar ile mazleme aktarımı sağlanmaktadır. Bu sistemlerde genellikle azot gazı tercih edilmektedir.   Roots blowerların doğru seçimi pnömatik taşıma sistemlerinin genel performansında çok önemli rol oynamaktadır. Dökme malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, taşıma kapasitesi, taşıma mesafesi, çevre koşulları, blower özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel faktörlerdir.
    Pnömatik taşıma sistemleri hava körüğü ile hammadde transfer hava kilidi silo dolum hammdde besleme blower
   

Atık Su Arıtma Tesisleri İçin Blower

Biyolojik atık su arıtma tesislerinde atık su içerisinde bulunan organik içeriği uzaklaştırmak için havalandırma havuzları kullanılmaktadır. Atık sudaki organik maddeyi ayırmak için mikroorganizmalardan yararlanılır. Roots blower pompalar, havalandırma havuzundaki mikroorganizmalara gerekli olan oksijeni tedarik eder. Basınçlı hava, havuz zemininde bulunan difüzörler aracılığıyla ortama verilmektedir. Difüzörlerden kabarcıklar halinde çıkan hava yanlıza ortama oksijen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mikroorganizmaları suyun içinde askıda tutar ve havuz zeminine çökmelerine engel olur. Blowerlar havuzdaki oksijen ihtiyacına bağlı olarak istenilen miktarda hava akışı sağlar. Roots tipi blowerların doğru seçilmesi ve boyutlandırılması atık su arıtma tesislerinin ekonomik çalışması için çok önemli bir rol oynamaktadır. Blower Seçiminde Etkili Olan Parametreler Bölge koşulları: Atmosferik basınç, deşarj basıncı, ortam sıcaklığı, bağıl nem Havalandırma sistemi türü Proses koşullarına bağlı anlık hava ihtiyacı Boru hattında akıma karşı ve akım yönünde bulunan filtre, vana vb. Ekipmanlar Diğer sistem ve proses değişkenleri
      İçme suyu arıtma tesisi atık su arıtma tesisi roots blower difüzör havuz havalandırma mikroorganizma bakteri oksijen besleme
   

Yüzey İşlem ve Kaplama Tesislerinde Blower

Blowerlar yüzey işleme tesislerinde kaplama ve daldırma havuzlarının havalandırılmasını, karıştırılmasını sağlar. Krom kaplama, galvaniz kaplama gibi işlemlerde gerekli olan yağsız ve temiz havayı gerekli basınç ve debi değerlerinde temin eder.
Yüzey işlem tesisi galvaniz kaplama havuz havalandırma krom kaplama tesisi havuz blover
 

Termal Şekil Verme Uygulamalarında Blower

Termal şekillendirme işleminde, bir nesnenin iç yüzeyinin geometrisinde bir kalıp oluşturulur. Kalıp üzerine ince plastik bir tabaka konur ve genellikle sıcak hava ile ısıtılır. Belirli bir sıcaklık seviyesinden sonra plastik çok esnek hale gelir. Roots blower kalıp ve plastik tabaka arasındaki havayı vakumla çeker ve atmosferik basınç plastik malzemeyi kalıba doğru iter. Plastik tabaka kalıbın dış yüzeyinin şeklini alır ve soğutulduktan sonra, oluşan parça çıkarılır.
Roots blower vakum termal şekillendirme blower
   

Vakum Tablalarında Blower

Vakum tablaları, mekanik işleme sırasında malzemeleri sabit tutmak için kullanılır. CNC router makinelerinde kesme işlemi esnasında işlenen malzemenin hareket etmesini önlemek için vakum pompaları kullanır. Vakum blowerı bu uygulamalar için gerekli vakum havasını sağlar.
VAkum tablası vakum masası roots blower cnc router işleme
   

Kültür Balıkçılığında, Balık Çiftliklerinde Blower

Kültür balıkçılığında balık çiftliklerinde oksijen ihtiyacı blowerlar ile karşılanmaktadır. Balık yetiştirme çiftliklerinde balık havuzlarının havalandırılmasında blower kullanılır. Balıkların ihtiyacı olan temiz havayı 24 saat aralıksız olarak blower ile sağlamak mümkündür.
Kültür balıkçılığı kuluçkahane oksijen havalandırma blower
 

ULV Sisleme Makinalarında Blower

ULV( ultra low volume ) adı verilen haşere ile mücadele makinalarında blower kullanılmaktadır. Blower ile sağlanan 400-500 mbar basınç aralığındaki hava, ilaç damlacıklarının çok küçük zerreler halinde açık havaya püskürtülmesini sağlar. İlaç zerreciklerinin uzun süre havada asılı kalması haşere ile mücadelenin verimini arttırır. ULV makinası uygulamasında pozitif deplasmanlı körük benzinli veya dizel motor ile çalıştırılmaktadır. Blowerın döküm gövdesi ve dayanıklı yapısı ağır koşullarda çalışmaya uygundur.
ULV sisleme ULV fogging roots blower ULV ilaçlama makinaları
 

Diğer Sektörler ve Blower Uygulamaları

Kimya ve proses teknolojisi Enerji Santralleri Çimento ve alçı tesisleri Gıda endüstrisi Kağıt endüstrisi Un değirmenleri Jet filtre, torbalı filtre uygulamaları Madencilik endüstrisinde flokülasyon tanklarının havalandırılması Vakum sistemleri Biyodizel tesisleri Toz toplama sistemleri Kumlama püskürtme işlemleri Boyama makineleri Tahıl işleme Tarım uygulamalar Hava bıçakları  

Uygulama Resimleri

Bağlantılar

Blower

Roots blower demir çelik tesisleri tozsuzlaştırma blower filtre sistemleri

En Zor Uygulamalar İçin Blowerlar

Zorlu ortamlar uygulamalar için uygun ekipman tasarımı ve üretimi uzmanlık ve uzun yıllara dayanan tecrübe gerektirir. Polimak, geniş çaplı endüstriyel uygulamaları için roots tipi pozitif deplasmanlı blower pompalar imal etmektedir. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, zorlu koşullarda uzun yıllar sorunsuz çalışma ve dayanıklılık Polimak blowerların temel özelliklerinden biridir. Proses parametrelerine ve saha koşullarına bağlı olarak geniş yelpazeli blower modelleri ve aksesuarları üretilmektedir.

 

Polimak Blowerların Özellikleri

20 m3 / saat ila 20 000 m3 / saat arasındaki hava akış hızı 1500 mbar’a kadar basınç seviyeleri, 500 mbar’a kadar vakum seviyeleri Yağsız, temiz gaz ve hava temini Monoblok, titreşim sönümleme özelliğine sahip döküm gövde Yüksek verimli ısı dağılımı Uzun süreli ağır yüklere dayanıklı rulmanlar Düşük gürültülü, yüksek verimli 3 loblu rotor profili Yağ sızdırmazlığı için segmanlı sızdırmazlık elemanları Hassas işlenmiş ve ısıl işlem görmüş dişli grubu Kolay kullanım Düşük bakım ihtiyacı  
Roots Blower animasyon anim gif

Blower Çalışma Prensibi

Roots blower pompaların ana bileşenleri iki adet rotor veya lob olarak adlandırılan dönen pistondur. Bu rotorlar blower gövdesi içerisinde zıt yönde dönerler. Döndüklerinde giriş tarafındaki sabit miktarda gaz, çark ve gövde arasına sıkışır. Kanatların dönme hareketi ile birlikte hava girişi tarafında sabit miktardaki gaz, hazne ve kanatlar arasında hapsedilir. Dönen kanatlar, bu hapsedilmiş gazı, çıkış tarafına doğru iter. Her bir devirde bu çevrim altı kez tekrarlanır.
 

Gaz Sıkıştırma

Pozitif deplasmanlı (PD) hava körüğü veya roots blowerlar olarak da adlandırılan döner pozitif deplasman pompası, nispeten sabit bir gaz hacmini sisteme “iten” makinelerdir. Kompresörlerin aksine, bir hava körüğü gazı içten sıkıştırmaz. Basınç artışı, sabit hacimli gazın, pompa çıkışında karşılaştığı yükten dolayı oluşur. Pozitif yer değiştirmeli hava pompalarında gaz akış debisi, sistemdeki basınç değişimlerine rağmen nispeten sabittir. Bu akış şekli, santrifüj kompresörlerinde ise tam tersine işler. Santrifüj kompresörlerde gaz akış debisi değişse de basınç sabittir.  

Yağsız Taşıma

Blower rotorları birbirleriyle ve gövdeyle temas etmediğinden, gaz taşıma odasında herhangi bir yağlamaya gerek yoktur. Sistemin sadece hava veya gazla çalışması ortamın temiz kalmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile temiz bir gaz akışı gerektiren, kimyasal uygulamalarda, kültür balıkçılığında, pnömatik taşıma uygulamalarında, madencilik ve arıtma sektörlerinde blower büyük avantaj sağlar.  

Tahrik Sistemi

Blower; elektrik motoru, içten yanmalı motorlar ve hidrolik motorlar ile çalıştırılabilir. Motor bağlantısı için kaplin veya V-kayış kullanılabilir.  

Blower Paketleri

Montaj kolaylığı için, blower hava pompaları motor, kayış kasnak, susturucu gibi parçalar ile birlikte paket olarak ta müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Bağlantılar

Hava Körüğü Aksesuarları

 

Hava körüğü sistemleri, farklı proses koşulları için geniş aksesuar yelpazesine ve isteğe bağlı bileşenlere sahiptir.

 

Basınç Emniyet Valfi

Pnömatik taşıma sistemlerinde boru hattının tıkanması, aşırı karşı basınç, hat vanalarının yanlış ayarlanması, hava körükleri üzerinde ekstra kuvvet oluşturan nedenlerden bazılarıdır. Basınç emniyet valfi, hava körüklerini aşırı basınca karşı korur. Boru hattındaki hava veya gaz basıncı proses sınırlarını aşarsa, valf açılır ve fazla havanın dışarı çıkmasına izin verir.

 

Vakum Emniyet Valfi

Basınç emniyet valflerine benzer şekilde, vakum emniyet valfleri hava körüklerini düşük vakum seviyelerinden korur. Boru hattındaki hava veya gaz vakum seviyesi işlem sınırlarını aşarsa, valf açılır ve bir miktar havanın boru hattına girmesine ve istenilen vakum seviyesine erişmesine izin verir.

 

Susturucu

Pozitif deplasmanlı hava körüklerinin rotorları, her dönüşte basınç dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanma, belli düzeyde gürültü oluşturur. Bu dalgalanmanın miktarını azaltmak ve gürültüyü indirgemek için hava körüğü giriş ve çıkışında susturucu kullanılmaktadır.

 

Giriş Filtresi

Dışarıdan emilen havadaki tozlar ve küçük partiküller hava körüğü rotorlarında hasara neden olabilir. Emiş filtreleri, havadaki toz ve partikülleri tutarak hava körüğüne temiz hava emilmesini sağlamaktadır. Çevre ve proses koşullarına bağlı olarak, farklı türlerde blower giriş filtreleri kullanılır. Doğru filtre seçimi hava körüklerinin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için önemlidir.

 

Ses İzolasyon Kabini / Akustik Muhafaza

Hava körüğü paketlerinden gelen gürültüyü azaltmak için ses izolasyon kabinleri kullanılır. Bu akustik muhafazalar sayesinde hava körüğü, motor, mekanik kaplin vb. ekipmanlardan gelen mekanik sesler ortadan kaldırılır.

Hava Körüğü Ses İzolasyon Kabinlerinin Avantajları
-Düşük ses seviyesi -Kolay bakım ve dahili ekipmana kolay erişim -Etkin hava dolaşımı ve soğutma -Ekstra soğutma ve havalandırma için opsiyonel fan -İsteğe bağlı dahili kontrol paneli -Dış mekanlara kurulum ve zorlu ortamlar için sağlam yapı

Giriş Hava Soğutucusu

Özellikle şeker, plastik pelet vb. maddelerin pnömatik taşınmasında, taşınan malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri yüksek hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenir. Hava körüğü girişine yerleştirilen hava soğutma sistemleri, proses hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altında tutulmasını sağlar.

 

Hava Körüğü Otomatik Kontrol Sistemi

Hava körüğü otomatik kontrol sistemi, proses şartlarına göre Hava körüğü tarafından sağlanan havanın / gazın akış oranını, basınç ve sıcaklık seviyesini kontrol eden PLC kontrollü otomasyon sistemidir.

Genel Özellikler
-Sistem, hava körüğü ünitelerinden gelen havayı kontrol etmek için kullanılır. -Boru hatlarındaki hava debisi, sıcaklık ve basınç sensörler ile sürekli ölçülür. -Hava debisi, basınç veya sıcaklık, herhangi bir zamanda proses ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilir. -Kontrol sistemi, sabit hava debisi, sabit hava basıncı veya sabit sıcaklığa sahip hava akışı sağlanması için ayarlanabilir. -Sınır değerleri aşılırsa, sistem otomatik olarak güvenli çalışma moduna geçer ve kullanıcıyı alarm ile bilgilendirir. -Sistemi PID kontrolüne sahiptir. – Hava akışı sürekli denetim altında tutulmakta, ihtiyacın doğru bir şekilde karşılanmasını sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda enerji tüketiminin proses koşullarına bağlı olarak % 20-40 oranında azalmasını sağlamaktadır. Hava körüğü otomatik kontrol sistemi basınç debi sıcaklık kontrol PID PLC otomasyon

Diğer İsteğe Bağlı Bileşenler ve Aksesuarlar

Basınç göstergesi ve sensörü Vakum göstergesi ve sensörü Çek valf V-kayış Çelik konstrüksiyon şase  

Bağlantılar

Hava Körüğü Uygulamaları

 

Pozitif deplasmanlı, döner loblu hava körükleri çeşitli endüstriyel uygulamalar için basınçlı ve vakumlu gaz akışını sağlarlar.

 

Dökme Malzemeler için Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik taşıma sistemleri, tozları, granülleri ve diğer kuru dökme malzemeleri kapalı bir boru hattı vasıtasıyla taşımak için kullanılır. Bu transferin itici gücü, hava veya azot gibi gazlarla sağlanan basınç veya vakumdur. Pozitif deplasmanlı hava körükleri, boru hattı boyunca basınç farkı sağlamak için gerekli basınçlı veya vakumlu havayı üretir.

  Pnömatik taşıma sistemleri, uygulama türüne bağlı olarak dört farklı biçimde tasarlanabilir: – Basınç ile taşıma; Düşük ve yüksek kapasiteler ve uzun mesafeler için – Vakum ile taşıma; ürün boşaltma, kısa mesafeler, toplu malzemelerden birden fazla noktadan toplanma. – Basınç ve vakumlu taşıma sistemlerinin bir arada çalıştığı kullanıldığı uygulamalar. – Kapalı devre pnömatik taşıma sistemleri; nem veya oksijene duyarlı hammaddelerin transferinde dış ortama kapalı hatlar ile mazleme aktarımı sağlanmaktadır. Bu sistemlerde genellikle azot gazı tercih edilmektedir.   Hava körüklerinin doğru seçimi pnömatik taşıma sistemlerinin genel performansında çok önemli rol oynamaktadır. Dökme malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, taşıma kapasitesi, taşıma mesafesi, çevre koşulları, hava körüğü özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel faktörlerdir.
    Pnömatik taşıma sistemleri hava körüğü ile hammadde transfer hava kilidi silo dolum hammdde besleme blower
   

Atık Su Arıtma Tesisleri için Hava Körüğü

Biyolojik atık su arıtma tesislerinde atık su içerisinde bulunan organik içeriği uzaklaştırmak için havalandırma havuzları kullanılmaktadır. Atık sudaki organik maddeyi ayırmak için mikroorganizmalardan yararlanılır. Hava körükleri, havalandırma havuzundaki mikroorganizmalara gerekli olan oksijeni tedarik eder. Basınçlı hava, havuz zemininde bulunan difüzörler aracılığıyla ortama verilmektedir. Difüzörlerden kabarcıklar halinde çıkan hava yanlıza ortama oksijen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mikroorganizmaları suyun içinde askıda tutar ve havuz zeminine çökmelerine engel olur. Hava körükleri havuzdaki oksijen ihtiyacına bağlı olarak istenilen miktarda hava akışı sağlar. Hava körüklerinin doğru seçilmesi ve boyutlandırılması atık su arıtma tesislerinin ekonomik çalışması için çok önemli bir rol oynamaktadır. Hava Körüğü Seçiminde Etkili Olan Parametreler Bölge koşulları: Atmosferik basınç, deşarj basıncı, ortam sıcaklığı, bağıl nem Havalandırma sistemi türü Proses koşullarına bağlı anlık hava ihtiyacı Boru hattında akıma karşı ve akım yönünde bulunan filtre, vana vb. Ekipmanlar Diğer sistem ve proses değişkenleri
      İçme suyu arıtma tesisi atık su arıtma tesisi hava körüğü difüzör havuz havalandırma mikroorganizma bakteri oksijen besleme
   

Yüzey İşlem ve Kaplama Tesislerinde Hava Körüğü

Hava körükleri yüzey işleme tesislerinde kaplama ve daldırma havuzlarının havalandırılmasını, karıştırılmasını sağlar. Krom kaplama, galvaniz kaplama gibi işlemlerde gerekli olan yağsız ve temiz havayı gerekli basınç ve debi değerlerinde temin eder.
Yüzey işlem tesisi galvaniz kaplama havuz havalandırma krom kaplama tesisi havuz hava körüğü
 

Termal Şekil Verme Uygulamalarında Hava Körüğü

Termal şekillendirme işleminde, bir nesnenin iç yüzeyinin geometrisinde bir kalıp oluşturulur. Kalıp üzerine ince plastik bir tabaka konur ve genellikle sıcak hava ile ısıtılır. Belirli bir sıcaklık seviyesinden sonra plastik çok esnek hale gelir. Hava körüğü kalıp ve plastik tabaka arasındaki havayı vakumla çeker ve atmosferik basınç plastik malzemeyi kalıba doğru iter. Plastik tabaka kalıbın dış yüzeyinin şeklini alır ve soğutulduktan sonra, oluşan parça çıkarılır.
Hava körüğü vakum termal şekillendirme blower
   

Vakum Tablalarında Hava Körüğü

Vakum tablaları, mekanik işleme sırasında malzemeleri sabit tutmak için kullanılır. CNC router makinelerinde kesme işlemi esnasında işlenen malzemenin hareket etmesini önlemek için vakum pompaları kullanır. Hava körükleri bu uygulamalar için gerekli vakum havasını sağlar.
VAkum tablası vakum masası hava körüğü cnc router işleme
   

Kültür Balıkçılığında, Balık Çiftliklerinde Hava Körüğü

Kültür balıkçılığında balık çiftliklerinde oksijen ihtiyacı hava körükleri ile karşılanmaktadır. Balık yetiştirme çiftliklerinde balık havuzlarının havalandırılmasında hava körüğü kullanılır. Balıkların ihtiyacı olan temiz havayı 24 saat aralıksız olarak hava körüğü ile sağlamak mümkündür.
Kültür balıkçılığı kuluçkahane oksijen havalandırma hava körüğü
 

ULV Sisleme Makinalarında Hava Körüğü

ULV( ultra low volume ) adı verilen haşere ile mücadele makinalarında hava körüğü kullanılmaktadır. Hava körüğü ile sağlanan 400-500 mbar basınç aralığındaki hava, ilaç damlacıklarının çok küçük zerreler halinde açık havaya püskürtülmesini sağlar. İlaç zerreciklerinin uzun süre havada asılı kalması haşere ile mücadelenin verimini arttırır. ULV makinası uygulamasında pozitif deplasmanlı körük benzinli veya dizel motor ile çalıştırılmaktadır. Hava körüğünün döküm gövdesi ve dayanıklı yapısı ağır koşullarda çalışmaya uygundur.
ULV sisleme ULV fogging hava körüğü ULV ilaçlama makinaları
 

Diğer Sektörler ve Hava Körüğü Uygulamaları

Kimya ve proses teknolojisi Enerji Santralleri Çimento ve alçı tesisleri Gıda endüstrisi Kağıt endüstrisi Un değirmenleri Jet filtre, torbalı filtre uygulamaları Madencilik endüstrisinde flokülasyon tanklarının havalandırılması Vakum sistemleri Biyodizel tesisleri Toz toplama sistemleri Kumlama püskürtme işlemleri Boyama makineleri Tahıl işleme Tarım uygulamalar Hava bıçakları  

Uygulama Resimleri

Bağlantılar

Hava Körüğü

Hava körükleri demir çelik tesisleri tozsuzlaştırma blower filtre sistemleri

En Zor Uygulamalar İçin Hava Körükleri

Zorlu ortamlar uygulamalar için uygun ekipman tasarımı ve üretimi uzmanlık ve uzun yıllara dayanan tecrübe gerektirir. Polimak, geniş çaplı endüstriyel uygulamaları için roots tipi pozitif deplasmanlı hava körükleri imal etmektedir. Kolay kurulum, düşük bakım ihtiyacı, zorlu koşullarda uzun yıllar sorunsuz çalışma ve dayanıklılık Polimak hava körüklerinin temel özelliklerinden biridir. Proses parametrelerine ve saha koşullarına bağlı olarak geniş yelpazeli hava körüğü modelleri ve aksesuarları üretilmektedir.

 

Polimak Hava Körüklerinin Özellikleri

20 m3 / saat ila 20 000 m3 / saat arasındaki hava akış hızı 1500 mbar’a kadar basınç seviyeleri, 500 mbar’a kadar vakum seviyeleri Yağsız, temiz gaz ve hava temini Monoblok, titreşim sönümleme özelliğine sahip döküm gövde Yüksek verimli ısı dağılımı Uzun süreli ağır yüklere dayanıklı rulmanlar Düşük gürültülü, yüksek verimli 3 loblu rotor profili Yağ sızdırmazlığı için segmanlı sızdırmazlık elemanları Hassas işlenmiş ve ısıl işlem görmüş dişli grubu Kolay kullanım Düşük bakım ihtiyacı  
Hava körüğü animasyon anim gif

Hava Körüğü Çalışma Prensibi

Hava körüklerinin ana bileşenleri iki adet rotor veya lob olarak adlandırılan dönen pistondur. Bu rotorlar blower gövdesi içerisinde zıt yönde dönerler. Döndüklerinde giriş tarafındaki sabit miktarda gaz, çark ve gövde arasına sıkışır. Kanatların dönme hareketi ile birlikte hava girişi tarafında sabit miktardaki gaz, hazne ve kanatlar arasında hapsedilir. Dönen kanatlar, bu hapsedilmiş gazı, çıkış tarafına doğru iter. Her bir devirde bu çevrim altı kez tekrarlanır.
 

Gaz Sıkıştırma

Pozitif deplasmanlı (PD) hava körüğü veya roots blowerlar olarak da adlandırılan döner pozitif deplasman pompası, nispeten sabit bir gaz hacmini sisteme “iten” makinelerdir. Kompresörlerin aksine, bir hava körüğü gazı içten sıkıştırmaz. Basınç artışı, sabit hacimli gazın, pompa çıkışında karşılaştığı yükten dolayı oluşur. Pozitif yer değiştirmeli hava pompalarında gaz akış debisi, sistemdeki basınç değişimlerine rağmen nispeten sabittir. Bu akış şekli, santrifüj kompresörlerinde ise tam tersine işler. Santrifüj kompresörlerde gaz akış debisi değişse de basınç sabittir.  

Yağsız Taşıma

Hava körüğü rotorları birbirleriyle ve gövdeyle temas etmediğinden, gaz taşıma odasında herhangi bir yağlamaya gerek yoktur. Sistemin sadece hava veya gazla çalışması ortamın temiz kalmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile temiz bir gaz akışı gerektiren, kimyasal uygulamalarda, kültür balıkçılığında, pnömatik taşıma uygulamalarında, madencilik ve arıtma sektörlerinde blower büyük avantaj sağlar.  

Tahrik Sistemi

Blower; elektrik motoru, içten yanmalı motorlar ve hidrolik motorlar ile çalıştırılabilir. Motor bağlantısı için kaplin veya V-kayış kullanılabilir.  

Hava Körüğü Paketleri

Montaj kolaylığı için, blower hava pompaları motor, kayış kasnak, susturucu gibi parçalar ile birlikte paket olarak ta müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Blower-Hava-Körüğü
Blower-Hava-Körüğü
Pnomatik-Tasima-Blower-blover
Pnomatik-Tasima-Blower-blover
Vakum-blover
Vakum-blover

Bağlantılar

Yükleme Körüğü

Silobas Yükleme Körüğü Silobas Dolum Körükleri

Hammadde Yükleme Körükleri

Endüstriyel tesislerde üretilen dökme ürünler ve depolanmış hammaddeler sevkiyat veya depolama amacıyla çeşitli araçlara veya stok alanlarına aktarılmaktadır. Hammadde yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin kamyon, silobas, gemi ve stok sahalarına hızlı, tozsuz ve güvenli yüklenmelerini sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunmaktadır. Malzeme yükleme körüğü ürünün çıkış noktasından silobas, kamyon, vagon, gemi veya stok alanına dökülmesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

   
Silobas Yükleme Körükleri Nasıl Çalışır
   

Yükleme Körükleri Nasıl Çalışır ?

Sistem temel olarak boyu uzayıp kısalabilen bir körüğün içerisinden toz veya tanecikli yapıdaki kuru dökme malzemenin dökülmesi ve ortaya çıkan tozun bu körük düzeneği içerisinde hapsedilmesi prensibiyle çalışmaktadır. Malzeme kapalı ortamdan aşağıya kendi ağırlığı ile akarken oluşan tozlar yukarıya doğru vakum ile çekilmektedir. Aktarım yapılan ortama, aktarılan dökme malzemenin türüne ve uygulamaya göre bu körük düzeneğinin yapısı değişmektedir.

   

Yükleme yapılan ortama göre açık ortam yükleme körüğü ve kapalı hacim yükleme körüğü olmak üzere iki temel yükleme körüğü tipi bulunmaktadır.

 

Açık Ortam Yükleme Körükleri

Açık ortam yükleme körükleri, açık kasa kamyon, gemi ve stok sahası gibi üstü açık taşıt veya alanlara hammadde dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Toz ve tanecikli yapıdaki malzeme döküldüğü noktada açık hava ile temas halindedir. Bu nedenle ürün yüklemesi sırasında ortama toz yayılma ihtimali yüksektir.

 

Hammadde doldurma işleminin başında yükleme körüğü kamyon, gemi veya stok sahasının zeminine kadar otomatik olarak iner. Böylece en üst dökme noktasından zemine kadar kapalı bir hacim oluştur. Yükleme körüğü üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme körük içerisinden aşağıya dökülmektedir. Yükleme körüğünün çıkış noktasında bulunan etek şeklindeki boşaltma ağzı ve toz tutma perdesi, zeminde oluşan tozu kapalı bir hacimde tutmaktadır. Toz toplama sistemi tarafından sağlanan vakum havası yardımıyla yükleme körüğü boşaltma noktasında hapsedilen tozlu hava emilmektedir. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça yükleme körüğü otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Kamyon, gemi veya stok sahası doldurulduğunda, malzeme yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir. Kamyon yükleme körüğü, gemi yükleme körüğü ve stok sahası yükleme körüğü, ortam şartlarına, yükleme yapılan hammaddeye ve yükleme kapasitesine göre farklı boyutlarda ve teknik özelliklerde imal edilmektedir.

Teleskopik kamyon yükleme körükleri hammadde yüklenmesi
   
Kamyon yükleme körükleri yem hammadde dökme malzeme yükleme körüğü
Buğday yem kamyonu yükleme körüğü
Gemi yükleme körükleri dökme yük kuru yük gemisi yükleme körüğü
     

Kapalı Hacim Yükleme Körükleri

Kapalı hacim yükleme körükleri, silobas, kapalı vagon ve kapalı tip kuru yük gemilerine malzeme dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Yükleme işlemi sırasında malzeme körük içerisinden aktarılmakta, yükleme sonunda yine kapalı alanda tutulmaktadır.

 

Malzeme doldurma işlemi başında yükleme körüğünün boşaltma ucu otomatik olarak aşağıya inerek silobas, tanker veya konteyner giriş kapağına yerleşir. Böylece dış ortama tamamen kapalı sızdırmaz bir alan oluşur. Yükleme körüğü üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme körük içerisinden aşağıya dökülür. Konteyner veya silobas tankının içi malzeme ile dolarken ortamda bulunan hava yükleme körüğü içerisinden yukarıya doğru çıkar. Körüğün hava çıkışından filtre ünitesine gönderilerek tahliye edilir. Yükleme körüğü boşaltma ucunda bulunan seviye sensörü tank dolduğu zaman yükleme işleminin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Malzeme akışını sağlayan vana kapatılır veya konveyör sistemi durdurulur. Yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelir.

Teleskopik slobas yükleme körükleri dökme malzeme yükleme körüğü
   
Kül silobası yükleme körüğü fly ash silobas körükleri
Gemi boşaltma malzeme yükleme körüğü
kalsit silobas yükleme körüğü hammadde doldurma
     

Hammadde Yükleme Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas yüklemelerinde farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Hammadde yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun yükleme körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu yükleme körüğü modelleri
Silobas yükleme körüğü çalışma animasyon 3D model görsel
 

Hammadde Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Silobas ve Kamyon Dolum Şutu

Silobas ve kamyon dolum teleskopik şut çift fonksiyonlu körükler

Çift fonksiyonlu dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara ve üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Körük ünitesi üzerinde hem açık kamyonlara hem de silobaslara yükleme yapabilecek özellikte boşaltma düzeneği bulunmaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan çift fonksiyonlu kamyon ve silobas dolum şutu, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

 

Kamyon ve Silobas Dolum Şutu Çalışma Yöntemi

Kamyon ve silobas yükleme körükleri yükleme yapılacak araç tipine göre iki farklı yöntem ile çalışabilmektedir. Çift fonksiyonlu teleskopik dolum şutu ucunda silobas girişlerine uygun esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı ile kamyon kasasına uygun toza tutma pelerini aynı anda bulunmaktadır. Dolum şutu kontrol panelinden silobas yükleme veya açık kamyon yüklemeye göre seçim yapılmaktadır. Çift fonksiyonlu dolum şutu bu seçime göre çalışmaktadır.  
   

Kamyon Yükleme

Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça teleskopik boru otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon yükleme şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

 

Silobas Yükleme

Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inmektedir. Silobas bağlantı ucu silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Kamyon ve silobas teleskopik şut çift fonksiyonlu kombine körükler
   

Çift Fonksiyonlu Silobas ve Kamyon Dolum Şutlarının Avantajları

– Aynı teleskopik şut ile hem kamyonlara hem silobaslara yükleme yapabilme – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Kamyon veya silobas yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun teleskopik şutlar. – Gıda ürünlerine uyumlu dolum şutu modelleri  
Açık dökme yük kamyonu teleskopik dolum şutları

Çift Fonksiyonlu Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Kamyon Yükleme ve Dolum Şutu

  Kamyon yükleme şutu toz malzeme teleskopik kamyon yükleme körükleri Teleskopik kamyon dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan kamyon dolum şutu, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Kamyon Dolum Şutu Çalışma Yöntemi

Kamyon dolum şutu ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça teleskopik boru ve körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon yüklemesi bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon yükleme şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Teleskopik kamyon yükleme şutları nasıl çalışır

Kamyon Şutlarının Avantajları

  – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Kamyon yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun kamyon dolum şutları – Gıda ürünlerine uyumlu kamyon dolum şutu modelleri  
Açık kamyon yükleme ve dolum şutları nasıl çalışır animasyon

Kamyon Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

 
   

Kamyon Yükleme Körüğü Uygulama Resimleri

   

Bağlantılar

 

Gemi Yükleme ve Dolum Şutu

Dökme yük kuru yük gemi yükleme şutları Gemi dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık gemilere ve gemi depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Liman tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan gemi yükleme körüğü, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Gemi Dolum Şutu Çalışma Yöntemi

Gemi dolum şutu ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek gemi deposunun zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Gemi dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Gemi ambarı zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, gemi ambarında biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Gemi doldukça teleskopik boru otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Gemi yüklemesi bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra gemi dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Teleskopik Gemi dolum şutları nasıl çalışır

Gemi Dolum Şutlarının Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Gemi dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Gemi yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu gemi dolum şutu modelleri  
Dökme yük gemisi teleskopik yükleme ve dolum şutları gemi dolum körüğü
Gemi yükleme şutları gemi boşaltma şutu
 

Gemi Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Stok Sahası Yükleme ve Dolum Şutu

Stok sahası depolama alanı çimento deposu yükleme ve teleskopik dolum şutu Stok sahası dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin stok alanlarına, depolama sahalarına ve hammadde depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan stok sahası yükleme şutları, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
   

Stok Sahası Dolum Şutu Çalışma Yöntemi

Stok sahası dolum şutu ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek depolama alanının zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Stok sahası dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Stok alanı veya depo zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, stok alanı zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Stok alanı doldukça teleskopik boru otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Stok sahası dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra stok sahası dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Stok deposu açık alan yükleme ve teleskopik dolum şutu çalışması
   

Stok Sahası Dolum Şutlarının Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Stok sahası dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Stok alanı dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu stok sahası dolum şutu modelleri  

Stok Sahası Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Silobas Yükleme ve Dolum Şutu

Teleskopik Silobas dolum şutu ve körüğü silobas yükleme körükleri Silobas yükleme ve dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan silobas dolum şutu, hammadde yükleme sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Silobas Dolum Şutu Çalışma Yöntemi

Silobas dolum şutu ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Teleskopik silobas dolum şutu nasıl çalışır silobas dolumu toz toplama konik yükleme

Silobas Dolum Şutlarının Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Silobas yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun silobas dolum şutları – Gıda ürünlerine uyumlu silobas dolum şutu modelleri  
Silobas teleskopik dolum borusu silo boşaltma çimento yükleme körükleri

Silobas Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Silobas Dolum Şutu Uygulama Galerisi

     

Bağlantılar

 

Dolum Şutu Aksesuarları

    Hammadde dolum şutları uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.  
 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri teleskopik şutları toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, yükleme yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası teleskopik şut yükleme toz toplama sistemi
   
 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Teleskopik dolum şutunun ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum şutu içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas yükleme ve dolum şutu teleskopik körükleri toz toplama filtre sistemleri tozsuzlaştırma
   
 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, dolum şutu ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum şutu içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu teleskopik dolum şutu yükleme körüğü toz tutma filtre sistemi
   

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan dolum şutları üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda teleskopik şutun hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile yükleme şutuna bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi yükleme şutundan gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas yükleme dolum şutu teleskopik körükleri toz toplama sistemleri
   

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Teleskopik dolum şutlarının hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi filtre ve tozsuzlaştırma sistemi hammadde yükleme kamyon silobas teleskopik şutları
   

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas dolum şutlarında veya kapalı vagon yükleme ve dolum şutlarında otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Dolum şutunun boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde yüklenmesi amacıyla dolum borusnun ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Yükleme işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece dolum şutu içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz yükleme ve dolum şutu otomatik alt kapama koniği animasyon 3d
   
   

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Teleskopik şutlar üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri yükleme sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde yükleme ve dolum şutları teleskobik körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı
   
   

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Dolum Şutları

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Dolum şutlarının yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300C sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin yüklemesi yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül dolum şutları yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük
   

Seviye Sensörleri

Açık ortam dolum şutları ve kapalı hacim dolum şutlarında kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas dolum şutları gibi kapalı ortamlarda çalışan sistemlerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon dolum şutları ve stok sahası yükleme şutları gibi kapalı hacim yükleme şutlarında seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler yükleme zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça teleskopik boru otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

  Silobas dolum teleskopik şutu ve körüğü seviye şalteri kamyon yükleme körükleri seviye sensörü
   
 

Atex Uyumlu Teleskopik Dolum Şutları

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı dolum şutlarında ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde teleskopik şutların tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas yükleme şutu kamyon doldurma teleskopik yükleme boruları
   
 

Gıda Hammaddelerine Uygun Dolum Şutları

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan dolum şutları gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas yükleme ve dolum şutu körükleri teleskobik yükleme şutları
   

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde dolum şutlarının operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile yükleme alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas yükleme şutu
   

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde yükleme şutları bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Yükleme şutlarına malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde yükleme şutunun çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda yükleme yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Teleskopik boru ünitesi yüklemeyi durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü dolum şutu otomasyonu hammadde yükleme sistemleri
   
 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi teleskopik şut sisteminden önce yapılabileceği gibi, teleskopik şuttan sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir. Teleskopik şuttan önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Teleskoik şuttan sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas yükleme teleskopik dolum şutu körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi
   
 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart teleskopik dolum şutları ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun yükleme borusu boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Dolum şutu halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi dolum körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi
   
 

Titreşim Motoru

Dolum şutu gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Dolum şutunun çalışması sırasında veya yükleme bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas yükleme körüğü dolum şutu teleskopik toz boşaltma sistemi
   

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak yükleme noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen silobas dolum şutlarında isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme teleskopik dolum şutu yükleme körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru
   
 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas dolum şutlarının altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas yükleme körükleri dolum şutu poliüretan boşaltma ağzı
   
 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde dolum şutları el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas yüklemesi dolum borusu körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama borusu
   

Teleskopik Dolum Şutu Pozisyonerleri

Dolum şutu pozisyon kontrol sistemleri, hammadde yüklemesi sırasında dolum şutunun yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, yükleme yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla dolum şutu kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas yükleme uygulamalarında dolum şutu silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.  

Tek Eksenli Dolum Şutu Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde dolum şutu kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Dolum Şutu Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde dolum şutu kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas yükleme teleskopik dolum borusu körükleri pozisyoneri
   
 

Mafsal Kollu Dolum Şutu Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının yükleme alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Dolum şutunun bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas dolum şutu yükleme körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici
   
 

Dolum Şutu Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, dolum şutunu kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre dolum şutu erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas dolum şutu yükleme körüğü platform
   
 

Özel Tasarım Dolum Şutları

Standart seri dolum şutlarının yanında özel ihtiyaçlara göre dolum şutları tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için yükleme şutlarının özenle tasarlanması gereklidir. Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, yükleme kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme yükleme körükleri dolum şutu özel tasarım
   

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde yükleme ve dolum şutları, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü dolum şutu makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları
     

Bağlantılar

Dolum Şutu Hammadde Transfer Ekipmanları

  Teleskopik dolum şutlarına hammadde aktarımı amacıyla uygulama ve ortam şartlarına göre farklı tip hammadde transfer ekipmanları kullanılmaktadır.  

Kelebek Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir. Kamyon ve silobas yükleme uygulamalarında doldurulacak ürün miktarının ayarlanmasında kelebek klepelerden faydalanılmaktadır.

Kamyon tanker silobas teleskopik dolum şutu kelebek klepe besleyici
   

Sürgülü Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına sürgülü klepe veya bıçaklı vana bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için pistonlu tip sürgülü klepe tercih edilmektedir. Vidalı ve redüktörlü tip sürgülü klepeler ile malzeme akış hızı ayarlanabilmektedir.

teleskopik dolum şutu Yükleme Sürgülü Klepe
   

Helezon Konveyör

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki ürünlerin mekanik yöntemle yükleme körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Helezon konveyör yardımıyla malzeme yükleme hızı ayarlanabilmektedir. Hammadde çıkış noktasının yeterli yükseklikte olmadığı tesislerde eğimli bağlanan helezon konveyörler ile malzemenin boşaltma yüksekliği arttırılabilmektedir.

Kamyon yükleme teleskopik şut dolum şutu körüğü helezon konveyör besleyici
   

Bantlı Konveyör

Bantlı konveyörler genellikle açık alanlarda stok sahası yükleme körükleri ile birlikte kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli hammadde transferinde tercih edilmektedir. Bantlı konveyörlerin dolum şutlarına bağlantısı özel döküş boruları ile sağlanmaktadır. Transfer edilen malzemenin toz yüküne ve ortam koşullarına göre ayrıza tozsuzlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

Gemi yükleme teleskopik dolum şutu bantlı konveyör
   

Hava Kilidi

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan hava kilitleri, toz ve granül yapıdaki ürünlerin dolum şutlarına aktarılmasını sağlamaktadır. Hava kilidi yardımıyla malzeme yükleme hızı ayarlanabilmektedir.

kamyon silobas yükleme teleskopik şut körüğü hava kilidi doldurma hücre tekeri yıldız besleyici
   

Pnömatik Taşıma Sistemi

Pnömatik taşıma sistemleri hammadde besleme noktası ile teleskopik dolum şutu arasında uzun mesafe bulunduğu zaman tercih edilmektedir. Yükleme yapılacak malzemeler hava basıncı veya vakum yardımıyla boru hatları içerisinde sevk edilmektedir. Yükleme borusu üzerine yerleştirilen siklon ünitesi malzemenin tozunun tutularak körüğe aktarılmasını sağlamaktadır.

tanker kamyon silobas teleskopik dolum şutu yükleme körüğü pnömatik toz taşıma kamyon doldurma teleskopik şutu
   

Havalı Bant

Havalı bantlar çimento, kül gibi ince ve tozsu yapıdaki malzemelerin yüksek kapasite ile dolum şutlarına aktarılmasını sağlamaktadır. Havalı bant içerisinde bulunan hammadde alt yüzeyden verilen ve gözenekli bant bezinden geçen basınçlı hava yardımıyla akışkanlaşmaktadır. Yerçekiminin etkisiyle eğimli konumlandırılan havalı bant içerisinde istenilen yönde akış sağlanmaktadır. Özellikle çimento fabrikalarında havalı bantlar ve silobas dolum şutları çimento silolarında depolanmış çimentoyu silobaslara doldurmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gemi yükleme boşaltma teleskobik borusu silobas doldurma körükleri havalı bant taşıyıcı sistemi
   

Bağlantılar

Teleskopik Dolum Şutu Modelleri

Kapalı Hacim Dolum Şutları

  Kapalı hacim dolum şutları, silobas, kapalı konteyner ve kapalı depolu gemilerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Dolum şutu ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek tanker girişine oturur ve sızdırmazlık sağlar. Hammadde yüklemesi sırasında tanker içerisinde bulunan hava toz toplama sistemi tarafından emilir, malzeme akış hızı artarken oluşan toz toplanır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar tanker içerisine gönderir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas veya konteyner dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra teleskopik dolum şutu otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.      

Açık Ortam Dolum Şutları

 

Toz ve tanecikli malzemelerin kamyon, gemi, stok sahası gibi çevreye açık araç ve alanlara aktarılması amacıyla açık ortam dolum şutlarından yararlanılmaktadır. Otomatik yükselme sistemi ve esnek toz tutma perdesi bu kamyon, gemi ve stok alanı dolum şutlarının en önemli özellikleridir. Toz tutma perdesi teleskopik şutun boşaltma noktasında bulunmaktadır. Malzemenin dökülme anında kamyon, gemi veya stok alanı zemininde oluşan tozu kapalı alanda tutmaktadır. Teleskopik dolum şutuna bağlı toz toplama sistemi bu bölgedeki tozu emmekte, dışarıya yayılmasını önlemektedir. Emilen toz, kamyon, gemi veya stok sahasına otomatik olarak tekrar gönderilmektedir. Böylece yükleme sırasında malzeme kaybı yaşanmamaktadır. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça teleskopik dolum borusu otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Yükleme işi bittiğinde körük üzerinde bulunan malzeme boşaltma vanası kapatılmakta veya konveyör durdurulmaktadır. Malzeme akışının tamamen kesilmesini müteakiben teleskopik şut otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

           

Çift Fonksiyonlu Teleskopik Dolum Şutu

       

Bağlantılar

Dolum Şutu Yapısı ve Seçenekleri

  Uygulama ihtiyaçlarına göre malzeme yükleme ve dolum şutlarının uzayıp kısalan teleskopik körük kısımlarının tasarımı değişmektedir.  
 

Tek Dış Körük

Sistemde dış yüzeyi kapatan tek körük bulunmaktadır. Toz yükü az olan tanecikli ve granül yapıdaki hammaddelerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme akışı ve toz çıkışı aynı hacim içerisindedir.

Silobas yükleme ve teleskopik dolum şutu tek körüklü branda
   
 

İç ve Dış Körük

Sistemde iç içe geçmiş iki adet körük bulunmaktadır. İçeride bulunan körüğün içinden hammadde akarken iki körüğün arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru emilmektedir. Emişi sisteme bağlı toz toplama ünitesi yapmaktadır. Biriken tozlar aynı bölgeden tekrar aşağıya gönderilmektedir. Çift körük tasarımında aşağı ve yukarı doğru akışlar ayrıldığı için yükleme hızı ve verimi artmaktadır.

İç ve dış brandalı tanker silobas yükleme teleskopik dolum şutu körüğü
   
 

Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular bulunmaktadır. Bu koniklerin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek akmaktadır. Körük kısmına temas edilmediğinden dolayı körük üzerinde aşınma olmamakta, ömrü artmaktadır. Yükleme yapılan ürüne göre aşınma koniklerinin yapısında farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır. Bu tasarım aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki toz malzemelerin yüklenmesi için uygundur. Aşınma konikleri körük ile sıcak hammadde arasında ısı bariyeri görevi görmektedir.

Silobas kamyon yükleme teleskopik dolum şutu körüğü aşınma konikleri hardox aşınma plakası
   
 

İç Körük, Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular ve bu boruları muhafaza eden iç körük bulunmaktadır. Aşınma koniklerinin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Koniklerin içindeki malzeme akışı ile dış bölgedeki tozlu hava akışı iç körük yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. Böylece yükleme hızı ve verimi artmaktadır. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek boşaltıldığından dolayı körük üzerinde aşınma olmamaktadır. Aktarılan dökme malzeme türüne göre aşınma koniklerinde farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır.

Tanker Silobas Çimento KAmyon teleskopik dolum şutu yükleme körüğü aşınma konikleri çift toz toplamalı branda teleskopik boru
 

Teleskopik Dolum Şutu Seçim Tablosu

Yükleme yapılan malzemenin tipine, tozuma miktarına, tane büyüklüğüne ve çalışma koşullarına göre uygun körük tipini aşağıdaki tablo yardımıyla seçebilirsiniz.

  Silobas kamyon gemi yükleme teleskopik dolum şutu seçim tablosu körük branda aşınma koniği tipleri    

Ağır Hizmet Dolum Şutları

 
 

Teleskopik Boru

Teleskopik boru sistemleri yüksek sıcaklık ve / veya yüksek kapasitede tozlu ve aşındırıcı hammaddelerin kamyon, gemi ve stok alanlarına doldurulmasını sağlamakktadır. Bu tasarımda esnek körük yerine iç içe geçmiş borular kullanılmaktadır. Borular vinç sistemi yardımıyla telskopik olarak açılıp kapanmaktadır. Teleskopik borunun çıkış ağzında esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Malzeme boşaltma hızını arttırmak amacıyla geniş çaplı borular kullanılmakta, dış ortam ile temas kesildiğinden toz yayılımı engellenmektedir.

Klinker yükleme şutu çimento hammadde doldurma körüğü teleskopik boru
   
 

Teleskopik Boru ve Dış Körük

Teleskopik borunun dışına toz toplama verimini arttırmak amacıyla körük düzeneği eklenebilmektedir. Malzemenin zemine temas ettiği noktada ortaya çıkan toz esnek toz tutma perdesi tarafından hapsedilmekte, dış körük ile teleskopik boru arasındaki hacimden vakum ile emilerek toz toplama sistemine çekilmektedir.

Teleskopik yükleme şutu teleskopik doldurma borusu klinker yükleme
   
 

Teleskopik Boru ve Çift Taraflı Toz Toplama Körükleri

Çok yüksek kapasiteli tozlu yapıdaki malzemelerin boşaltılmasında teleskopik borunun iki yanına bağımsız toz emiş körükleri takılmaktadır. Sistemin çıkış noktasında bulunan toz tutma perdesinin boyutları standart modellere göre daha büyüktür. Toz emiş körükleri ürünün zemine temas ettiği noktadan yüksek vakum gücüyle tozu emmektedir.

Klinker yükleme teleskopik şut dolum körüğü
   

Bağlantılar

Teleskopik Yükleme ve Dolum Şutu

Silobas Yükleme Şutu Silobas Dolum şutları teleskopik dolum borusu

Hammadde Dolum Şutları

Endüstriyel tesislerde üretilen dökme ürünler ve depolanmış hammaddeler sevkiyat veya depolama amacıyla çeşitli araçlara veya stok alanlarına aktarılmaktadır. Hammadde yükleme ve dolum şutları, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin kamyon, silobas, gemi ve stok sahalarına hızlı, tozsuz ve güvenli yüklenmelerini sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunmaktadır. Teleskopik dolum şutu ürünün çıkış noktasından silobas, kamyon, vagon, gemi veya stok alanına dökülmesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

   
Teleskopik Silobas Yükleme Şutları Nasıl Çalışır
   

Teleskopik Dolum Şutları Nasıl Çalışır ?

Sistem temel olarak boyu uzayıp kısalabilen bir körüğün içerisinden toz veya tanecikli yapıdaki kuru dökme malzemenin dökülmesi ve ortaya çıkan tozun bu körük düzeneği içerisinde hapsedilmesi prensibiyle çalışmaktadır. Malzeme kapalı ortamdan aşağıya kendi ağırlığı ile akarken oluşan tozlar yukarıya doğru vakum ile çekilmektedir. Aktarım yapılan ortama, aktarılan dökme malzemenin türüne ve uygulamaya göre bu körük düzeneğinin yapısı değişmektedir.

   

Yükleme yapılan ortama göre açık ortam dolum şutları ve kapalı hacim dolum şutları olmak üzere iki temel yükleme körüğü tipi bulunmaktadır.

 

Açık Ortam Dolum Şutları

Açık ortam dolum şutları, açık kasa kamyon, gemi ve stok sahası gibi üstü açık taşıt veya alanlara hammadde yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Toz ve tanecikli yapıdaki malzeme döküldüğü noktada açık hava ile temas halindedir. Bu nedenle ürün yüklemesi sırasında ortama toz yayılma ihtimali yüksektir.

 

Hammadde doldurma işleminin başında teleskopik şut kamyon, gemi veya stok sahasının zeminine kadar otomatik olarak iner. Böylece en üst dökme noktasından zemine kadar kapalı bir hacim oluştur. Teleskopik dolum şutu üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme teleskopoik şut içerisinden aşağıya dökülmektedir. Dolum şutunun çıkış noktasında bulunan etek şeklindeki boşaltma ağzı ve toz tutma perdesi, zeminde oluşan tozu kapalı bir hacimde tutmaktadır. Toz toplama sistemi tarafından sağlanan vakum havası yardımıyla yükleme şutu boşaltma noktasında hapsedilen tozlu hava emilmektedir. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça teleskopik dolum şutu otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Kamyon, gemi veya stok sahası doldurulduğunda, malzeme yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir. Kamyon dolum şutu, gemi dolum şutu ve stok sahası dolum şutu, ortam şartlarına, yükleme yapılan hammaddeye ve yükleme kapasitesine göre farklı boyutlarda ve teknik özelliklerde imal edilmektedir.

Teleskopik kamyon dolum şutları körükleri hammadde yüklenmesi teleskopik dolum borusu
   
Kamyon yükleme şutları yem hammadde dökme malzeme yükleme teleskopik boru
Buğday yem kamyonu doldurma teleskopik şut körüğü
Gemi yükleme körükleri dökme yük kuru yük gemisi teleskopik dolum şutu
     

Kapalı Hacim Dolum Şutları

Kapalı hacim dolum şutları, silobas, kapalı vagon ve kapalı tip kuru yük gemilerine malzeme dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Yükleme işlemi sırasında malzeme teleskopik şut içerisinden aktarılmakta, yükleme sonunda yine kapalı alanda tutulmaktadır.

 

Malzeme doldurma işlemi başında yükleme şutunun boşaltma ucu otomatik olarak aşağıya inerek silobas, tanker veya konteyner giriş kapağına yerleşir. Böylece dış ortama tamamen kapalı sızdırmaz bir alan oluşur. Yükleme ve dolum şutu üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme körük içerisinden aşağıya dökülür. Konteyner veya silobas tankının içi malzeme ile dolarken ortamda bulunan hava teleskopik şut içerisinden yukarıya doğru çıkar. Dolum şutunun hava çıkışından filtre ünitesine gönderilerek tahliye edilir. Dolum şutu boşaltma ucunda bulunan seviye sensörü tank dolduğu zaman yükleme işleminin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Malzeme akışını sağlayan vana kapatılır veya konveyör sistemi durdurulur. Teleskopik boru sistemi otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelir.

Teleskopik slobas dolum şutları dökme malzeme yükleme körüğü
   
Kül silobası teleskopik dolum şutu fly ash silobas körükleri
Gemi boşaltma malzeme yükleme ve dolum şutu
kalsit silobas yükleme ve dolum şutu teleskobik hammadde doldurma
     

Hammadde Yükleme ve Dolum Şutlarının Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas yüklemelerinde farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Hammadde yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun dolum şutları – Gıda ürünlerine uyumlu teleskopik dolum şutu modelleri
Silobas teleskopik dolum şutu çalışma animasyon 3D model görsel
 

Hammadde Yükleme ve Dolum Şutları ile Aktarılabilen Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Silobas Yükleme Körüğü

Silobas dolum körüğü teleskopik silobas yükleme körükleri Silobas yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan silobas yükleme körüğü, hammadde yükleme sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Silobas Yükleme Körüğü Çalışma Yöntemi

Silobas yükleme körüğü ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Silobas yükleme körüğü nasıl çalışır silobas dolumu toz toplama konik yükleme

Silobas Yükleme Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Silobas yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun silobas yükleme körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu silobas yükleme körüğü modelleri  
Silobas yükleme körüğü silo boşaltma çimento yükleme körükleri

Silobas Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Silobas Yükleme Körüğü Uygulama Galerisi

     

Bağlantılar

 

Silobas ve Kamyon Yükleme Körüğü

Silobas ve kamyon yükleme körüğü çift fonksiyonlu körükler

Çift fonksiyonlu yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara ve üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Körük ünitesi üzerinde hem açık kamyonlara hem de silobaslara yükleme yapabilecek özellikte boşaltma düzeneği bulunmaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan çift fonksiyonlu kamyon ve silobas yükleme körüğü, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

 

Kamyon ve Silobas Yükleme Körüğü Çalışma Yöntemi

Kamyon ve silobas yükleme körükleri yükleme yapılacak araç tipine göre iki farklı yöntem ile çalışabilmektedir. Çift fonksiyonlu yükleme körüğü ucunda silobas girişlerine uygun esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı ile kamyon kasasına uygun toza tutma pelerini aynı anda bulunmaktadır. Yükleme körüğü kontrol panelinden silobas yükleme veya açık kamyon yüklemeye göre seçim yapılmaktadır. Çift fonksiyonlu yükleme körüğü bu seçime göre çalışmaktadır.  
   

Kamyon Yükleme

Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

 

Silobas Yükleme

Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inmektedir. Silobas bağlantı ucu silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Kamyon ve silobas yükleme körüğü çift fonksiyonlu kombine körükler
   

Çift Fonksiyonlu Silobas ve Kamyon Yükleme Körüklerinin Avantajları

– Aynı yükleme körüğü ile hem kamyonlara hem silobaslara yükleme yapabilme – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Kamyon veya silobas yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun yükleme körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu yükleme körüğü modelleri  
Açık dökme yük kamyonu yükleme körüğü

Çift Fonksiyonlu Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

     

Bağlantılar

Kamyon Yükleme Körüğü

  Kamyon yükleme körüğü toz malzeme teleskopik kamyon yükleme körükleri Kamyon yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan kamyon yükleme körüğü, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Kamyon Yükleme Körüğü Çalışma Yöntemi

Kamyon yükleme körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon yüklemesi bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Teleskopik kamyon yükleme körüğü nasıl çalışır

Kamyon Yükleme Körüklerinin Avantajları

  – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Kamyon yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun kamyon yükleme körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu kamyon yükleme körüğü modelleri  
Açık kamyon yükleme ve dolum körükleri nasıl çalışır animasyon

Kamyon Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

 
   

Kamyon Yükleme Körüğü Uygulama Resimleri

   

Bağlantılar

 

Stok Sahası Yükleme Körüğü

Stok sahası depolama alanı çimento deposu yükleme körüğü Stok sahası yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin stok alanlarına, depolama sahalarına ve hammadde depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan stok sahası yükleme körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
   

Stok Sahası Yükleme Körüğü Çalışma Yöntemi

Stok sahası yükleme körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek depolama alanının zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Stok sahası dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Stok alanı veya depo zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüne geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, stok alanı zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Stok alanı doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Stok sahası dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra stok sahası yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Stok deposu açık alan yükleme körüğü çalışması
   

Stok Sahası Yükleme Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Stok sahası dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Stok alanı dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu stok sahası yükleme körüğü modelleri  

Stok Sahası Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

     

Bağlantılar

Gemi Yükleme Körüğü

Dökme yük kuru yük gemi yükleme körükleri Gemi yükleme körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık gemilere ve gemi depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Liman tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan gemi yükleme körüğü, hammadde yüklemesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Gemi Yükleme Körüğü Çalışma Yöntemi

Gemi yükleme körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek gemi deposunun zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Gemi dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Gemi ambarı zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, gemi ambarında biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Gemi doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Gemi yüklemesi bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra gemi yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Gemi yükleme körükleri nasıl çalışır Teleskobik kuru yük gemisi dolum sistemleri

Gemi Yükleme Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Gemi dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Gemi yükleme işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu gemi yükleme körüğü modelleri  
Dökme yük gemisi yükleme körükleri gemi dolum körüğü
Gemi yükleme körükleri gemi boşaltma körüğü
 

Gemi Yükleme Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Yükleme Körüğü Aksesuarları

    Hammadde yükleme körükleri uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.  
 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri hammadde yükleme körüklerinin toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, yükleme yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası yükleme körüğü toz toplama sistemi
   
 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Yükleme körüğünün ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar yükleme körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas yükleme körükleri toz toplama filtre sistemleri tozsuzlaştırma
   
 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, yükleme körüklerinin ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, yükleme sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar yükleme körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu yükleme körüğü toz tutma filtre sistemi
   

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan yükleme körüklerinin üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda yükleme körüğünün hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile yükleme körüğüne bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi yükleme körüğünden gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas yükleme körükleri toz toplama sistemleri
   

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Yükleme körüklerinin hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi filtre ve tozsuzlaştırma sistemi hammadde yükleme kamyon silobas teleskopik körükleri
   

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas yükleme körüklerinde veya kapalı vagon yükleme körüklerinde otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Yükleme körüğünün boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde yüklenmesi amacıyla körüğün ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Yükleme işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece yükleme körüğü içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz yükleme körüğü otomatik alt kapama koniği animasyon 3d
   
   

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Yükleme körükleri üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri yükleme sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde yükleme körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı
   
   

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Yükleme Körükleri

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Yükleme körüklerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300OC sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin yüklemesi yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül yükleme körükleri yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük
   

Seviye Sensörleri

Açık ortam yükleme körükleri ve kapalı hacim yükleme körüklerinde kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas yükleme körükleri gibi kapalı ortamlarda çalışan körüklerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon yükleme körükleri ve stok sahası yükleme körükleri gibi kapalı hacim yükleme körüklerinde seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler yükleme zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

  Silobas dolum körüğü seviye şalteri kamyon yükleme körükleri seviye sensörü
   
 

Atex Uyumlu Yükleme Körükleri

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı yükleme körüklerinde ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde yükleme körüklerinin tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas yükleme körüğü kamyon doldurma teleskopik yükleme sistemleri
   
 

Gıda Hammaddelerine Uygun Yükleme Körükleri

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan yükleme körükleri gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas yükleme körükleri yükleme şutları
   

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde yükleme körüklerinin operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile yükleme alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas yükleme
   

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde yükleme körükleri bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Yükleme körüklerine malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde yükleme körüğünün çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda yükleme yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Körük ünitesi yüklemeyi durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü otomasyonu hammadde yükleme sistemleri
   
 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi yükleme körüğünden önce yapılabileceği gibi, yükleme körüğünden sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir. Yükleme körüğünden önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Yükleme körüğünden sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas yükleme körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi
   
 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart yükleme körükleri ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun yükleme körüğü boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Yükleme körüğü halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi yükleme körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi
   
 

Titreşim Motoru

Yükleme körüğü gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Yükleme körüğünün çalışması sırasında veya yükleme bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas yükleme körüğü teleskopik toz boşaltma sistemi
   

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak yükleme noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen silobas yükleme körüklerine isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme yükleme körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru
   
 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas yükleme körüklerinin altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas yükleme köürkleri poliüretan boşaltma ağzı
   
 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde yükleme körükleri el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas yüklemesi körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama düzeneği
   

Yükleme Körüğü Pozisyonerleri

Yükleme körüğü pozisyon kontrol sistemleri, hammadde yüklemesi sırasında yükleme körüğünün yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, yükleme yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla yükleme körüğü kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas yükleme uygulamalarında yükleme körüğü silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.  

Tek Eksenli Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde yükleme körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde yükleme körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas yükleme körükleri pozisyoneri
   
 

Mafsal Kollu Yükleme Körüğü Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının yükleme alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Körüğün bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas yükleme körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici
   
 

Yükleme Körüğü Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, yükleme körüğünü kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre yükleme körüğü erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas yükleme körüğü platform
   
 

Özel Tasarım Yükleme Körükleri

Standart seri yükleme körüklerinin yanında özel ihtiyaçlara göre yükleme körükleri tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için yükleme körüklerinin özenle tasarlanması gereklidir. Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, yükleme kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme yükleme körükleri özel tasarım
   

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde yükleme körükleri, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları
     

Bağlantılar

Yükleme Körüğü Hammadde Transfer Ekipmanları

  Yükleme körüklerine hammadde aktarımı amacıyla uygulama ve ortam şartlarına göre farklı tip hammadde transfer ekipmanları kullanılmaktadır.  

Kelebek Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir. Kamyon ve silobas yükleme uygulamalarında doldurulacak ürün miktarının ayarlanmasında kelebek klepelerden faydalanılmaktadır.

Kamyon tanker silobas yükleme körüğü kelebek klepe besleyici
   

Sürgülü Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına sürgülü klepe veya bıçaklı vana bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için pistonlu tip sürgülü klepe tercih edilmektedir. Vidalı ve redüktörlü tip sürgülü klepeler ile malzeme akış hızı ayarlanabilmektedir.

Yükleme körüğü Sürgülü Klepe
   

Helezon Konveyör

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki ürünlerin mekanik yöntemle yükleme körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Helezon konveyör yardımıyla malzeme yükleme hızı ayarlanabilmektedir. Hammadde çıkış noktasının yeterli yükseklikte olmadığı tesislerde eğimli bağlanan helezon konveyörler ile malzemenin boşaltma yüksekliği arttırılabilmektedir.

Kamyon yükleme körüğü helezon konveyör besleyici
   

Bantlı Konveyör

Bantlı konveyörler genellikle açık alanlarda stok sahası yükleme körükleri ile birlikte kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli hammadde transferinde tercih edilmektedir. Bantlı konveyörlerin yükleme körüklerine bağlantısı özel döküş şutları ile sağlanmaktadır. Transfer edilen malzemenin toz yüküne ve ortam koşullarına göre ayrıza tozsuzlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

Gemi yükleme körüğü bantlı konveyör
   

Hava Kilidi

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan hava kilitleri, toz ve granül yapıdaki ürünlerin yükleme körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Hava kilidi yardımıyla malzeme yükleme hızı ayarlanabilmektedir.

kamyon silobas yükleme körüğü hava kilidi doldurma hücre tekeri yıldız besleyici
   

Pnömatik Taşıma Sistemi

Pnömatik taşıma sistemleri hammadde besleme noktası ile yükleme körüğü arasında uzun mesafe bulunduğu zaman tercih edilmektedir. Yükleme yapılacak malzemeler hava basıncı veya vakum yardımıyla boru hatları içerisinde sevk edilmektedir. Yükleme körüğü üzerine yerleştirilen siklon ünitesi malzemenin tozunun tutularak körüğe aktarılmasını sağlamaktadır.

tanker kamyon silobas yükleme körüğü pnömatik toz taşıma kamyon doldurma teleskopik şutu
   

Havalı Bant

Havalı bantlar çimento, kül gibi ince ve tozsu yapıdaki malzemelerin yüksek kapasite ile yükleme körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Havalı bant içerisinde bulunan hammadde alt yüzeyden verilen ve gözenekli bant bezinden geçen basınçlı hava yardımıyla akışkanlaşmaktadır. Yerçekiminin etkisiyle eğimli konumlandırılan havalı bant içerisinde istenilen yönde akış sağlanmaktadır. Özellikle çimento fabrikalarında havalı bantlar ve silobas yükleme körükleri çimento silolarında depolanmış çimentoyu silobaslara doldurmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gemi yükleme boşaltma körüğü silobas doldurma körükleri havalı bant taşıyıcı sistemi
   

Bağlantılar

Yükleme Körüğü Yapısı ve Seçenekleri

  Uygulama ihtiyaçlarına göre malzeme yükleme körüğü sistemlerinin uzayıp kısalan körük kısımlarının tasarımı değişmektedir.  
 

Tek Dış Körük

Sistemde dış yüzeyi kapatan tek körük bulunmaktadır. Toz yükü az olan tanecikli ve granül yapıdaki hammaddelerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme akışı ve toz çıkışı aynı hacim içerisindedir.

Silobas yükleme körüğü tek körüklü branda
   
 

İç ve Dış Körük

Sistemde iç içe geçmiş iki adet körük bulunmaktadır. İçeride bulunan körüğün içinden hammadde akarken iki körüğün arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru emilmektedir. Emişi sisteme bağlı toz toplama ünitesi yapmaktadır. Biriken tozlar aynı bölgeden tekrar aşağıya gönderilmektedir. Çift körük tasarımında aşağı ve yukarı doğru akışlar ayrıldığı için yükleme hızı ve verimi artmaktadır.

İç ve dış brandalı tanker silobas yükleme körüğü
   
 

Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular bulunmaktadır. Bu koniklerin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek akmaktadır. Körük kısmına temas edilmediğinden dolayı körük üzerinde aşınma olmamakta, ömrü artmaktadır. Yükleme yapılan ürüne göre aşınma koniklerinin yapısında farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır. Bu tasarım aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki toz malzemelerin yüklenmesi için uygundur. Aşınma konikleri körük ile sıcak hammadde arasında ısı bariyeri görevi görmektedir.

Silobas kamyon yükleme körüğü aşınma konikleri hardox aşınma plakası
   
 

İç Körük, Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular ve bu boruları muhafaza eden iç körük bulunmaktadır. Aşınma koniklerinin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Koniklerin içindeki malzeme akışı ile dış bölgedeki tozlu hava akışı iç körük yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. Böylece yükleme hızı ve verimi artmaktadır. Yüklemesi yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek boşaltıldığından dolayı körük üzerinde aşınma olmamaktadır. Aktarılan dökme malzeme türüne göre aşınma koniklerinde farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin yüklenmesi için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır.

Tanker Silobas Çimento KAmyon yükleme körüğü aşınma konikleri çift toz toplamalı branda teleskopik şutu
 

Yükleme Körüğü Seçim Tablosu

Yükleme yapılan malzemenin tipine, tozuma miktarına, tane büyüklüğüne ve çalışma koşullarına göre uygun körük tipini aşağıdaki tablo yardımıyla seçebilirsiniz.

  Silobas kamyon gemi yükleme körükleri seçim tablosu körük branda aşınma koniği tipleri    

Ağır Hizmet Yükleme Körükleri

 
 

Teleskopik Boru

Teleskopik boru sistemleri yüksek sıcaklık ve / veya yüksek kapasitede tozlu ve aşındırıcı hammaddelerin kamyon, gemi ve stok alanlarına doldurulmasını sağlamakktadır. Bu tasarımda esnek körük yerine iç içe geçmiş borular kullanılmaktadır. Borular vinç sistemi yardımıyla telskopik olarak açılıp kapanmaktadır. Teleskopik borunun çıkış ağzında esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Malzeme boşaltma hızını arttırmak amacıyla geniş çaplı borular kullanılmakta, dış ortam ile temas kesildiğinden toz yayılımı engellenmektedir.

Klinker yükleme şutu çimento hammadde doldurma körüğü teleskopik boru
   
 

Teleskopik Boru ve Dış Körük

Teleskopik borunun dışına toz toplama verimini arttırmak amacıyla körük düzeneği eklenebilmektedir. Malzemenin zemine temas ettiği noktada ortaya çıkan toz esnek toz tutma perdesi tarafından hapsedilmekte, dış körük ile teleskopik boru arasındaki hacimden vakum ile emilerek toz toplama sistemine çekilmektedir.

Teleskopik yükleme şutu teleskopik doldurma borusu klinker yükleme
   
 

Teleskopik Boru ve Çift Taraflı Toz Toplama Körükleri

Çok yüksek kapasiteli tozlu yapıdaki malzemelerin boşaltılmasında teleskopik borunun iki yanına bağımsız toz emiş körükleri takılmaktadır. Sistemin çıkış noktasında bulunan toz tutma perdesinin boyutları standart modellere göre daha büyüktür. Toz emiş körükleri ürünün zemine temas ettiği noktadan yüksek vakum gücüyle tozu emmektedir.

Klinker yükleme teleskopik şut dolum körüğü
     

Bağlantılar

Yükleme Körüğü Modelleri

Kapalı Hacim Dolum Körükleri

  Kapalı hacim yükleme körükleri silobas, kapalı konteyner ve kapalı depolu gemilerin yüklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yükleme körüğü ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Yükleme başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek tanker girişine oturur ve sızdırmazlık sağlar. Hammadde yüklemesi sırasında tanker içerisinde bulunan hava toz toplama sistemi tarafından emilir, malzeme akış hızı artarken oluşan toz toplanır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar tanker içerisine gönderir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas veya konteyner dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.      

Açık Ortam Yükleme Körükleri

 

Toz ve tanecikli malzemelerin kamyon, gemi, stok sahası gibi çevreye açık araç ve alanlara aktarılması amacıyla açık ortam yükleme körüklerinden yararlanılmaktadır. Otomatik yükselme sistemi ve esnek toz tutma perdesi bu kamyon, gemi ve stok alanı yükleme körüklerinin en önemli özellikleridir. Toz tutma perdesi yükleme körüğünün boşaltma noktasında bulunmaktadır. Malzemenin dökülme anında kamyon, gemi veya stok alanı zemininde oluşan tozu kapalı alanda tutmaktadır. Yükleme körüğüne bağlı toz toplama sistemi bu bölgedeki tozu emmekte, dışarıya yayılmasını önlemektedir. Emilen toz, kamyon, gemi veya stok sahasına otomatik olarak tekrar gönderilmektedir. Böylece yükleme sırasında malzeme kaybı yaşanmamaktadır. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça yükleme körüğü otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Yükleme işi bittiğinde körük üzerinde bulunan malzeme boşaltma vanası kapatılmakta veya konveyör durdurulmaktadır. Malzeme akışının tamamen kesilmesini müteakiben yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

           

Çift Fonksiyonlu Yükleme Körüğü

       

Bağlantılar

Stok Sahası Dolum Körüğü

Stok sahası depolama alanı çimento deposu dolum körüğü Stok sahası dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin stok alanlarına, depolama sahalarına ve hammadde depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan stok sahası dolum körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
   

Stok Sahası Dolum Körüğü Çalışma Yöntemi

Stok sahası dolum körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek depolama alanının zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Stok sahası dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Stok alanı veya depo zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, stok alanı zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Stok alanı doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Stok sahası dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra stok sahası dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Stok deposu açık alan dolum körüğü çalışması
   

Stok Sahası Dolum Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Stok sahası dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Stok alanı dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu stok sahası dolum körüğü modelleri  

Stok Sahası Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Gemi Dolum Körüğü

Dökme yük kuru yük gemi dolum körükleri Gemi dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık gemilere ve gemi depolarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Liman tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan gemi dolum körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Gemi Dolum Körüğü Çalışma Yöntemi

Gemi dolum körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek gemi deposunun zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Gemi dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Gemi ambarı zemininde dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar gemi içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, gemi ambarında biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Gemi doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Gemi dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra gemi dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Gemi dolum körüğü çalışması dökme yük gemisi

Gemi Dolum Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Gemi dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Gemi dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – Gıda ürünlerine uyumlu gemi dolum körüğü modelleri  
Dökme yük gemisi doldurma körükleri gemi dolum körüğü
Gemi dolum körükleri gemi boşaltma körüğü
 

Gemi Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Silobas ve Kamyon Dolum Körüğü

Silobas ve kamyon dolum körüğü çift fonksiyonlu körükler

Çift fonksiyonlu dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara ve üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Körük ünitesi üzerinde hem açık kamyonlara hem de silobaslara dolum yapabilecek özellikte boşaltma düzeneği bulunmaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan çift fonksiyonlu kamyon ve silobas dolum körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

 

Kamyon ve Silobas Dolum Körüğü Çalışma Yöntemi

Kamyon ve silobas dolum körükleri yükleme yapılacak araç tipine göre iki farklı yöntem ile çalışabilmektedir. Çift fonksiyonlu dolum körüğü ucunda silobas girişlerine uygun esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı ile kamyon kasasına uygun toza tutma pelerini aynı anda bulunmaktadır. Dolum körüğü kontrol panelinden silobas dolum veya açık kamyon doluma göre seçim yapılmaktadır. Çift fonksiyonlu dolum körüğü bu seçime göre çalışmaktadır.  
   

Kamyon Dolumu

Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

 

Silobas Dolumu

Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inmektedir. Silobas bağlantı ucu silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Kamyon ve silobas doldurma körüğü çift fonksiyonlu kombine körükler
   

Çift Fonksiyonlu Silobas ve Kamyon Dolum Körüklerinin Avantajları

– Aynı dolum körüğü ile hem kamyonlara hem silobaslara dolum yapabilme – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Kamyon veya silobas dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun dolum körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu dolum körüğü modelleri  
Açık dökme yük kamyonu doldurma körüğü

Çift Fonksiyonlu Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Bağlantılar

Silobas Dolum Körüğü

Silobas dolum körüğü teleskopik silobas doldurma körükleri Silobas dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin silobaslara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan silobas dolum körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Silobas Dolum Körüğü Çalışma Yöntemi

Silobas dolum körüğü ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek silobas girişine oturmakta ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Hammadde dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Tanker içerisinde bulunan tozlu hava, körüğün dış cidarından çıkmakta ve hava tahliye borusu ile tahliye edilmektedir. Tahliye borusuna bağlı toz toplama sistemi gereken vakum havasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar silobas içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra silobas dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Silobas dolum körüğü nasıl çalışır silobas dolumu toz toplama konik yükleme

Silobas Dolum Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Silobas dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun silobas dolum körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu silobas dolum körüğü modelleri  
Silobas doldurma körüğü silo boşaltma çimento dolum körükleri

Silobas Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

   

Silobas Dolum Körüğü Uygulama Galerisi

   

Bağlantılar

Kamyon Dolum Körüğü

Kamyon dolum körüğü toz malzeme teleskopik kamyon doldurma körükleri Kamyon dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin üstü açık kamyonlara hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunan kamyon dolum körüğü, hammadde dolumu sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
       

Kamyon Dolum Körüğü Çalışma Yöntemi

Kamyon dolum körüğü ucunda esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek kamyon zeminine oturmakta ve toz kaçışını engellemektedir. Kamyon dolumu sırasında malzeme körüğün iç kısmından kendi ağırlığı ile akmaktadır. Kamyon kasasında dökme anında oluşan tozlu hava toz tutma perdesi tarafından hapsedilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, oluşan tozu körüğün dış cidarından çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar kamyon içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Toz tutma perdesi içerisinde bulunan bulunan seviye sensörü, kamyon içerisinde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Kamyon kasası doldukça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir. Kamyon dolumu bittiğinde ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal gönderilmektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra kamyon dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

Kamyon dolum körükleri nasıl çalışır dolum körüğü çalışması

Kamyon Dolum Körüklerinin Avantajları

  – Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Kamyon dolumlarında toz yayılımını engelleyen esnek toz tutma perdesi – Kamyon dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun kamyon dolum körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu kamyon dolum körüğü modelleri  
Açık kamyon yükleme ve dolum körükleri nasıl çalışır animasyon

Kamyon Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

 

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

 
   

Kamyon Dolum Körüğü Uygulama Resimleri

 

Bağlantılar

Dolum Körüğü Aksesuarları

    Hammadde dolum körükleri uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.  
 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri hammadde dolum körüklerinin toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, dolum yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası dolum körüğü toz toplama sistemi
   
 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Dolum körüğünün ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri dolum sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas doldurma körüğü jet filtre toz toplama sistemi
   
 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, dolum körüklerinin ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, dolum sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu dolum körüğü toz tutma filtre sistemi
   

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan dolum körüklerinin üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda dolum körüğünün hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile dolum körüğüne bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi dolum körüğünden gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas dolum körükleri toz toplama sistemleri
   

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Dolum körüklerinin hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi tozsuzlaştırma sistemi hammadde doldurma kamayon silobas teleskopik körükleri
   

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas dolum körüklerinde veya kapalı vagon dolum körüklerinde otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Dolum körüğünün boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde dolumu amacıyla körüğün ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Dolum işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece dolum körüğü içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz dolum körüğü otomatik alt kapama koniği animasyon 3d
   
   

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Dolum körükleri üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri dolum sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde dolum körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı
   
   

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Dolum Körükleri

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Dolum körüklerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300OC sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin dolumu yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül dolum körükleri yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük
   

Seviye Sensörleri

Açık ortam dolum körükleri ve kapalı hacim dolum körüklerinde kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas dolum körükleri gibi kapalı ortamlarda çalışan körüklerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon dolum körükleri ve stok sahası dolum körükleri gibi kapalı hacim dolum körüklerinde seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler dolum zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

  Silobas dolum körüğü seviye şalteri kamyon doldurma körükleri seviye sensörü
   
 

Atex Uyumlu Dolum Körükleri

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı dolum körüklerinde ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde dolum körüklerinin tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas dolum körüğü kamyon doldurma teleskopik yükleme sistemleri
   
 

Gıda Hammaddelerine Uygun Dolum Körükleri

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan dolum körükleri gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas dolum körükleri yükleme şutları
   

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde dolum körüklerinin operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile dolum alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas doldurma
   

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde dolum körükleri bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Dolum körüklerine malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde dolum körüğünün çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda dolum yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Körük ünitesi dolumu durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü otomasyonu hammadde dolum sistemleri
   
 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi dolum körüğünden önce yapılabileceği gibi, dolum körüğünden sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir. Dolum körüğünden önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Dolum körüğünden sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas dolum körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi
   
 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart dolum körükleri ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun dolum körüğü boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Dolum körüğü halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi dolum körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi
   
 

Titreşim Motoru

Dolum körüğü gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Dolum körüğünün çalışması sırasında veya dolum bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas dolum körüğü teleskopik toz boşaltma sistemi
   

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak dolum noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır. Polimak tarafından üretilen silobas dolum körüklerine isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme dolum körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru
   
 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas dolum körüklerinin altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas doldurma köürkleri poliüretan boşaltma ağzı
   
 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde dolum körükleri el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas dolumu körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama düzeneği
   

Dolum Körüğü Pozisyonerleri

Dolum körüğü pozisyon kontrol sistemleri, hammadde dolumu sırasında dolum körüğünün yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, dolum yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla dolum körüğü kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas dolum uygulamalarında dolum körüğü silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.  

Tek Eksenli Dolum Körüğü Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde dolum körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Dolum Körüğü Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde dolum körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas dolum körüğü teleskopik yükleme pozisyoneri
   
 

Mafsal Kollu Dolum Körüğü Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının dolum alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Körüğün bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas doldurma körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici
   
 

Dolum Körüğü Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, dolum körüğünü kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre dolum körüğü erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas dolum körüğü kapak açma platform
   
 

Özel Tasarım Dolum Körükleri

Standart seri dolum körüklerinin yanında özel ihtiyaçlara göre dolum körükleri tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için dolum körüklerinin özenle tasarlanması gereklidir. Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, dolum kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme doldurma körükleri özel tasarım
   

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde dolum körükleri, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon dolum körüğü makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları
     

Bağlantılar

Dolum Körüğü Hammadde Transfer Ekipmanları

  Dolum körüklerine hammadde aktarımı amacıyla uygulama ve ortam şartlarına göre farklı tip hammadde transfer ekipmanları kullanılmaktadır.  

Kelebek Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına kelebek klepe bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için kelebek klepe tercih edilmektedir. Kamyon ve silobas dolumu uygulamalarında doldurulacak ürün miktarının ayarlanmasında kelebek klepelerden faydalanılmaktadır.

Kamyon tanker silobas doldurma körüğü kelebek klepe besleyici
   

Sürgülü Klepe

Silo veya bunker çıkışlarına sürgülü klepe veya bıçaklı vana bağlanarak malzemenin akışı kontrol edilebilmektedir. Genellikle malzeme akışının tamamen serbest bırakıldığı veya kesildiği uygulamalar için pistonlu tip sürgülü klepe tercih edilmektedir. Vidalı ve redüktörlü tip sürgülü klepeler ile malzeme akış hızı ayarlanabilmektedir.

Dolum körüğü Sürgülü Klepe
   

Helezon Konveyör

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan helezon besleyici, toz ve granül yapıdaki ürünlerin mekanik yöntemle dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Helezon konveyör yardımıyla malzeme dolum hızı ayarlanabilmektedir. Hammadde çıkış noktasının yeterli yükseklikte olmadığı tesislerde eğimli bağlanan helezon konveyörler ile malzemenin boşaltma yüksekliği arttırılabilmektedir.

Kamyon dolum körüğü helezon konveyör besleyici
   

Bantlı Konveyör

Bantlı konveyörler genellikle açık alanlarda stok sahası dolum körükleri ile birlikte kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli hammadde transferinde tercih edilmektedir. Bantlı konveyörlerin dolum körüklerine bağlantısı özel döküş şutları ile sağlanmaktadır. Transfer edilen malzemenin toz yüküne ve ortam koşullarına göre ayrıza tozsuzlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

Gemi dolum körüğü bantlı konveyör
   

Hava Kilidi

Silo, bunker veya üretim hattı çıkışına konulan hava kilitleri, toz ve granül yapıdaki ürünlerin dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Hava kilidi yardımıyla malzeme dolum hızı ayarlanabilmektedir.

kamyon silobas dolum körüğü hava kilidi doldurma hücre tekeri yıldız besleyici
   

Pnömatik Taşıma Sistemi

Pnömatik taşıma sistemleri hammadde besleme noktası ile dolum körüğü arasında uzun mesafe bulunduğu zaman tercih edilmektedir. Dolum yapılacak malzemeler hava basıncı veya vakum yardımıyla boru hatları içerisinde sevk edilmektedir. Dolum körüğü üzerine yerleştirilen siklon ünitesi malzemenin tozunun tutularak körüğe aktarılmasını sağlamaktadır.

tanker kamyon silobas dolum körüğü pnömatik toz taşıma kamyon yükleme teleskopik şutu
   

Havalı Bant

Havalı bantlar çimento, kül gibi ince ve tozsu yapıdaki malzemelerin yüksek kapasite ile dolum körüklerine aktarılmasını sağlamaktadır. Havalı bant içerisinde bulunan hammadde alt yüzeyden verilen ve gözenekli bant bezinden geçen basınçlı hava yardımıyla akışkanlaşmaktadır. Yerçekiminin etkisiyle eğimli konumlandırılan havalı bant içerisinde istenilen yönde akış sağlanmaktadır. Özellikle çimento fabrikalarında havalı bantlar ve silobas dolum körükleri çimento silolarında depolanmış çimentoyu silobaslara doldurmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gemi dolum körüğü silobas doldurma körükleri havalı bant taşıyıcı sistemi
   

Bağlantılar

Dolum Körüğü Yapısı ve Seçenekleri

Uygulama ihtiyaçlarına göre malzeme dolum körüğü sistemlerinin uzayıp kısalan körük kısımlarının tasarımı değişmektedir.
 
 

Tek Dış Körük

Sistemde dış yüzeyi kapatan tek körük bulunmaktadır. Toz yükü az olan tanecikli ve granül yapıdaki hammaddelerin dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme akışı ve toz çıkışı aynı hacim içerisindedir.

Silobas doldurma körüğü tek körüklü branda
   
 

İç ve Dış Körük

Sistemde iç içe geçmiş iki adet körük bulunmaktadır. İçeride bulunan körüğün içinden hammadde akarken iki körüğün arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru emilmektedir. Emişi sisteme bağlı toz toplama ünitesi yapmaktadır. Biriken tozlar aynı bölgeden tekrar aşağıya gönderilmektedir. Çift körük tasarımında aşağı ve yukarı doğru akışlar ayrıldığı için dolum hızı ve verimi artmaktadır.

İç ve dış brandalı tanker silobas dolum körüğü
   
 

Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular bulunmaktadır. Bu koniklerin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Dolumu yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek akmaktadır. Körük kısmına temas edilmediğinden dolayı körük üzerinde aşınma olmamakta, ömrü artmaktadır. Dolum yapılan ürüne göre aşınma koniklerinin yapısında farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin dolumu için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır. Bu tasarım aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki toz malzemelerin dolumu için uygundur. Aşınma konikleri körük ile sıcak hammadde arasında ısı bariyeri görevi görmektedir.

Silobas kamyon dolum körüğü aşınma konikleri hardox aşınma plakası
   
 

İç Körük, Dış Körük ve Aşınma Konikleri

Sistemde dış körüğünün içerisinde konik şeklinde iç içe geçmiş borular ve bu boruları muhafaza eden iç körük bulunmaktadır. Aşınma koniklerinin içinden hammadde akarken, koniklerin dış yüzeyi ile körük arasında kalan bölgeden tozlu hava yukarıya doğru çekilmektedir. Koniklerin içindeki malzeme akışı ile dış bölgedeki tozlu hava akışı iç körük yardımıyla birbirinden ayrılmıştır. Böylece dolum hızı ve verimi artmaktadır. Dolumu yapılan hammadde sadece aşınma koniklerine temas ederek boşaltıldığından dolayı körük üzerinde aşınma olmamaktadır. Aktarılan dökme malzeme türüne göre aşınma koniklerinde farklı malzemeler seçilebilmektedir. Karbon çeliği veya siyah sacdan mamul konikler genel olarak birçok toz yapıdaki hammaddenin dolumu için yeterlidir. Aşındırıcılığı yüksek hammaddelerde hardox çelik konikler tercih edilmektedir. Gıda hammaddeleri veya kimyasal malzemelerde paslanmaz çelik malzemeden mamul konikler kullanılmaktadır.

Tanker Silobas Çimento KAmyon dolum körüğü aşınma konikleri çift toz toplamalı branda teleskopik şutu
 

Dolum Körüğü Seçim Tablosu

Dolum yapılan malzemenin tipine, tozuma miktarına, tane büyüklüğüne ve çalışma koşullarına göre uygun körük tipini aşağıdaki tablo yardımıyla seçebilirsiniz.

  Silobas kamyon gemi dolum körükleri seçim tablosu körük branda aşınma koniği tipleri    

Ağır Hizmet Dolum Körükleri

 
 

Teleskopik Boru

Teleskopik boru sistemleri yüksek sıcaklık ve / veya yüksek kapasitede tozlu ve aşındırıcı hammaddelerin kamyon, gemi ve stok alanlarına doldurulmasını sağlamakktadır. Bu tasarımda esnek körük yerine iç içe geçmiş borular kullanılmaktadır. Borular vinç sistemi yardımıyla telskopik olarak açılıp kapanmaktadır. Teleskopik borunun çıkış ağzında esnek toz tutma perdesi bulunmaktadır. Malzeme boşaltma hızını arttırmak amacıyla geniş çaplı borular kullanılmakta, dış ortam ile temas kesildiğinden toz yayılımı engellenmektedir.

Klinker dolum şutu çimento hammadde doldurma körüğü teleskopik boru
   
 

Teleskopik Boru ve Dış Körük

Teleskopik borunun dışına toz toplama verimini arttırmak amacıyla körük düzeneği eklenebilmektedir. Malzemenin zemine temas ettiği noktada ortaya çıkan toz esnek toz tutma perdesi tarafından hapsedilmekte, dış körük ile teleskopik boru arasındaki hacimden vakum ile emilerek toz toplama sistemine çekilmektedir.

Teleskopik dolum şutu teleskopik doldurma borusu klinker yükleme
   
 

Teleskopik Boru ve Çift Taraflı Toz Toplama Körükleri

Çok yüksek kapasiteli tozlu yapıdaki malzemelerin boşaltılmasında teleskopik borunun iki yanına bağımsız toz emiş körükleri takılmaktadır. Sistemin çıkış noktasında bulunan toz tutma perdesinin boyutları standart modellere göre daha büyüktür. Toz emiş körükleri ürünün zemine temas ettiği noktadan yüksek vakum gücüyle tozu emmektedir.

Klinker dolum yükleme teleskopik şut dolum körüğü
   

Bağlantılar

Dolum Körüğü Modelleri

Kapalı Hacim Dolum Körükleri

  Kapalı hacim dolum körükleri silobas, kapalı konteyner ve kapalı depolu gemilerin dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Dolum körüğü ucunda esnek poliüretan kaplamalı boşaltma ağzı bulunmaktadır. Dolum başlangıcında boşaltma ağzı otomatik olarak aşağıya inerek tanker girişine oturur ve sızdırmazlık sağlar. Hammadde dolumu sırasında tanker içerisinde bulunan hava toz toplama sistemi tarafından emilir, malzeme akış hızı artarken oluşan toz toplanır. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar tanker içerisine gönderir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir. Boşaltma ağzının altında bulunan seviye sensörü, silobas veya konteyner dolduğu zaman ürün akışını kesmek için malzeme besleme sistemine sinyal göndermektedir. Sinyalin gelmesi ile birlikte akış kontrol vanaları kapatılmakta veya konveyörler durdurulmaktadır. Malzeme akışı durduktan sonra dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.      

Açık Ortam Dolum Körükleri

 

Toz ve tanecikli malzemelerin kamyon, gemi, stok sahası gibi çevreye açık araç ve alanlara aktarılması amacıyla açık ortam dolum körüklerinden yararlanılmaktadır. Otomatik yükselme sistemi ve esnek toz tutma perdesi bu kamyon, gemi ve stok alanı dolum körüklerinin en önemli özellikleridir. Toz tutma perdesi dolum körüğünün boşaltma noktasında bulunmaktadır. Malzemenin dökülme anında kamyon, gemi veya stok alanı zemininde oluşan tozu kapalı alanda tutmaktadır. Dolum körüğüne bağlı toz toplama sistemi bu bölgedeki tozu emmekte, dışarıya yayılmasını önlemektedir. Emilen toz, kamyon, gemi veya stok sahasına otomatik olarak tekrar gönderilmektedir. Böylece dolum sırasında malzeme kaybı yaşanmamaktadır. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça dolum körüğü otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Dolum işi bittiğinde körük üzerinde bulunan malzeme boşaltma vanası kapatılmakta veya konveyör durdurulmaktadır. Malzeme akışının tamamen kesilmesini müteakiben dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir.

           

Çift Fonksiyonlu Dolum Körüğü

     

Bağlantılar

Dolum Körüğü

Silobas DolumKörüğü Silobas Yükleme Körükleri

Hammadde Dolum Körükleri

Endüstriyel tesislerde üretilen dökme ürünler ve depolanmış hammaddeler sevkiyat veya depolama amacıyla çeşitli araçlara veya stok alanlarına aktarılmaktadır. Hammadde dolum körükleri, kuru toz ve tanecikli yapıdaki dökme hammaddelerin kamyon, silobas, gemi ve stok sahalarına hızlı, tozsuz ve güvenli dolumlarını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde silo çıkışlarında, bunker boşaltma ağızlarında, helezon konveyör, elevatör veya pnömatik taşıma sistemlerinin çıkışlarında bulunmaktadır. Malzeme dolum körüğü ürünün çıkış noktasından silobas, kamyon, vagon, gemi veya stok alanına dökülmesi sırasında oluşan tozun çevreye yayılmasını engellemekte, ürün kaybını önlemekte, yükleme operasyonunun hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

 
 
Silobas Dolum Körüğü Nasıl Çalışır
   

Dolum Körükleri Nasıl Çalışır ?

Sistem temel olarak boyu uzayıp kısalabilen bir körüğün içerisinden toz veya tanecikli yapıdaki kuru dökme malzemenin dökülmesi ve ortaya çıkan tozun bu körük düzeneği içerisinde hapsedilmesi prensibiyle çalışmaktadır. Malzeme kapalı ortamdan aşağıya kendi ağırlığı ile akarken oluşan tozlar yukarıya doğru vakum ile çekilmektedir. Aktarım yapılan ortama, aktarılan dökme malzemenin türüne ve uygulamaya göre bu körük düzeneğinin yapısı değişmektedir.

   

Yükleme yapılan ortama göre açık ortam dolum körüğü ve kapalı hacim dolum körüğü olmak üzere iki temel dolum körüğü tipi bulunmaktadır.

 

Açık Ortam Dolum Körükleri

Açık ortam dolum körükleri, açık kasa kamyon, gemi ve stok sahası gibi üstü açık taşıt veya alanlara hammadde dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Toz ve tanecikli yapıdaki malzeme döküldüğü noktada açık hava ile temas halindedir. Bu nedenle ürün dolumu sırasında ortama toz yayılma ihtimali yüksektir.

 

Hammadde doldurma işleminin başında dolum körüğü kamyon, gemi veya stok sahasının zeminine kadar otomatik olarak iner. Böylece en üst dökme noktasından zemine kadar kapalı bir hacim oluştur. Yükleme körüğü üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme körük içerisinden aşağıya dökülmektedir. Dolum körüğünün çıkış noktasında bulunan etek şeklindeki boşaltma ağzı ve toz tutma perdesi, zeminde oluşan tozu kapalı bir hacimde tutmaktadır. Toz toplama sistemi tarafından sağlanan vakum havası yardımıyla dolum körüğü boşaltma noktasında hapsedilen tozlu hava emilmektedir. Sistem üzerinde bulunan seviye sensörleri zeminde yığın halinde biriken malzemenin seviyesini kontrol etmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça dolum körüğü otomatik olarak yükselmekte, malzeme akışı için yeterli hacim oluşturulmakta, aynı zamanda toz yayılımı engellenmektedir. Kamyon, gemi veya stok sahası doldurulduğunda, malzeme yükleme körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelmektedir. Kamyon dolum körüğü, gemi dolum körüğü ve stok sahası dolum körüğü, ortam şartlarına, yükleme yapılan hammaddeye ve dolum kapasitesine göre farklı boyutlarda ve teknik özelliklerde imal edilmektedir.

Teleskopik kamyon dolum körükleri hammadde doldurma
   
Kamyon doldurma körükleri yem hammadde dökme malzeme dolum körüğü
Buğday yem kamyonu dolum körüğü
Gemi dolum körükleri dökme yük kuru yük gemisi doldurma körüğü
     

Kapalı Hacim Dolum Körükleri

Kapalı hacim dolum körükleri, silobas, kapalı vagon ve kapalı tip kuru yük gemilerine malzeme dolumu amacıyla kullanılmaktadır. Dolum işlemi sırasında malzeme körük içerisinden aktarılmakta, dolum sonunda yine kapalı alanda tutulmaktadır.

 

Malzeme doldurma işlemi başında dolum körüğünün boşaltma ucu otomatik olarak aşağıya inerek silobas, tanker veya konteyner giriş kapağına yerleşir. Böylece dış ortama tamamen kapalı sızdırmaz bir alan oluşur. Dolum körüğü üzerinde bulunan vananın açılması veya konveyörün çalıştırılması ile birlikte toz malzeme körük içerisinden aşağıya dökülür. Konteyner veya silobas tankının içi malzeme ile dolarken ortamda bulunan hava dolum körüğü içerisinden yukarıya doğru çıkar. Körüğün hava çıkışından filtre ünitesine gönderilerek tahliye edilir. Dolum körüğü boşaltma ucunda bulunan seviye sensörü tank dolduğu zaman yükleme işleminin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Malzeme akışını sağlayan vana kapatılır veya konveyör sistemi durdurulur. Dolum körüğü otomatik olarak yukarıya toplanarak başlangıç konumuna gelir.

Teleskopik slobas dolum körükleri dökme malzeme doldurma körüğü
   
Kül silobası dolum körüğü fly ash silobas körükleri
Gemi boşaltma malzeme dolum körüğü
kalsit silobas dolum körüğü hammadde yükleme
     

Hammadde Dolum Körüklerinin Avantajları

– Güvenli çalışma ortamı – Tozsuz ortam havası – Farklı konveyör ve depolama sistemlerine uygun – Silo, bunker, helezon, konveyör gibi farklı noktalardan yükleme yapabilme özelliği – Farklı toz ve granül hammaddeler, farklı uygulamalar için geniş model seçeneği – Ürünün taşmasını engelleyen sensörler – Silobas dolumlarında farklı giriş ağızlarına uyumlu konik boşaltma ucu – Hammadde dolum işlemi bittiğinde otomatik yukarı çekilme özelliği – Kolay kullanım – Bakım gerektirmeyen yapı – Kayıpsız ürün dolumu – 300C sıcaklığa kadar hammadde yüklemeye uygun dolum körükleri – Gıda ürünlerine uyumlu dolum körüğü modelleri
Silobas dolum körüğü çalışma animasyon 3D model görsel
 

Hammadde Dolum Körükleri ile Aktarılabilen Malzemeler

Toz ve granül halde kuru dökme malzemeler, çimento, kalsit, maden, pertokimya malzemeleri, kül, uçucu kül (fly ash), kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu, plastik, polietilen, plastik granül, seramik tozu, kaolin, üre, kuartz, un, kepek, toz şeker, tuz, nişasta, yem, buğday, arpa, mısır, pirinç, çeltik, tohum, hububat vb.

Teleskoik şut kamyon yükleme körükleri
Hammadde transfer sistemi ve kamyon yükleme körüğü

Bağlantılar

Torba Açma Sistemleri Teknik Dökümanlar

Teknik Kataloglar    

Bağlantılar

 

Torba Açma Sistemi Aksesuarları

 

Toz Toplama Sistemi

Torba bozma işlemi sırasında ortama yayılabilecek tozların vakum ile emilmesini sağlamaktadır. Torba ağzının açılması, malzemenin torbadan boşaltımı ve torbanın alınması sırasında dökülebilecek ve havaya yayılabilecek tozlar bu sistem tarafından toplanmaktadır. Torba boşaltma toz toplama sistemi, vakum fanlı jet filtreden oluşmaktadır. Fan tarafından oluşturulan vakum havası yardımıyla tozlar çekilmektedir. Jet filtre ünitesinin filtreleri tozları tutmakta, vakum havasını temizleyerek tahliye etmektedir. Filtre sistemi tarafından toplanan tozlar tekrar torba boşaltma istasyonuna verilmektedir.

 
Torba Açma istasyonu toz toplama jet filtre sistemleri
Torba açma istasyonları toz toplama jet filtre sistemleri
 

Toz Sızdırmaz Kabin

Çuval boşaltma sistemi dışarıya toz yayılımını engelleyecek yapıda üretilebilmektedir. Sistem tamamen kapalı kabin şeklindedir. Kullanıcı çuvalları sızdırmazlık özelliği olan yan kapaktan kabin içerisine almaktadır. Kapak kapatıldıktan sonra toz geçirmez eldivenli el yuvalarından ellerini içeriye sokmakta ve çuvalları kesmektedir. Çuvallar açılırken gözetleme camından kabin içerisi görülebilmektedir. Boşalan çuvallar sızdırmaz tahliye deliğinden çıkartılmakta ve ortama toz yayılmadan bertaraf edilebilmektedir. Toz sızdırmaz kabinli çuval boşaltma ünitelerinde toz toplama sistemi standart olarak bulunmaktadır.

 
Torba Boşaltma Sistemi toz sızdırmaz filtreli istasyon
Torba Boşaltma temiz oda fanlı filtre sistemi
  Torba bozma İstasyonu Sızdırmaz Eldiven Gözetleme Camı
   
 

Vakumlu Torba Kaldırma Ünitesi

Vakumlu kaldırma üniteleri, hammadde torbalarının vakum ile kaldırılıp torba açma ünitesi üzerine getirilmesi ve kolaylıkla boşaltılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem ile torba açma ve boşaltma işlemi daha hızlı yapıldığı gibi, çalışanların ağır yük kaldırmalarından kaynaklı sağlık problemleri önlenmektedir.

Torba açma İstasyonu vakumlu torba kaldırma sistemleri
 
 

Titreşim Koniği

Titreşim koniği, titreşim yoluyla malzemenin torba açma ve boşaltma sisteminin bunkerinden akıtılmasını sağlamaktadır. Özellikle akışkanlığı zor olan ince toz veya granül halindeki malzemelerin boşaltılmasını kolaylaştırmaktadır.

 
Torba Açma istasyonu titreşim koniği, rotoflow vibrasyon akışkanlaştırıcı
   

Hava Jeti

Torba boşaltma sisteminin bunkeri içerisindeki hammaddenin akışını kolaylaştırmak için bunkerin alt konik kısmına hava jetleri yardımı ile basınçlı hava verilmektedir. Air pad adı da verilen akışkanlaştırıcı jetler basınçlı havanın yüksek hızla bunker içerisine girmesini sağlamakta, malzemenin akışını kolaylaştırmaktadır.

 
Torba Açma istasyonu toz akışkanlaştırıcı hava jeti sistemleri
 
 

Tartım Sistemi

Tartım sistemi, torba boşaltma ünitesine dökülen malzemeyi tartmaktadır. Üretim hatlarında torba ile temin edilen dökme hammaddenin belli bir miktarı kullanılacak ise bu tartım sisteminden yararlanılır. Sistem torba boşaltma istasyonu içerisinde kalan malzeme miktarını göstermekte, malzeme miktarı azaldığında uyarı vermekte ve tesisin otomasyon sistemine sürekli bilgi gönderebilmektedir.